Със знак за екодизайн

Всички видове продукти, свързани с енергопотребление, които се предлагат на българския пазар, трябва да имат знак, че са направени по екодизайн в съответствие с Европейската директива 2009/125/ЕО. Това важи както за мобилните телефони, така и за всеки вид бяла или черна техника, лампи, електромотори и др.

Всеки един от продуктите, трябва да е обозначен и да разполага със знак, че е направен по екологичен дизайн, което е вид гаранция за потребителя, че се спазват изискванията за опазване на околната среда в съвременните условия, съобщиха от Българската асоциация по рециклиране (БАР).

Изискванията за екодизайн налагат да се предвидят всички възможни въздействия на продукта върху околната среда още от самото му проектиране, така че да се подобри енергийната ефективност през целият му жизнен цикъл.

Именно знакът за екодизайн или знакът за съответствие с Директива 2009/125/ЕО е вид гаранция, че тези условия се спазват и че продуктите няма да навредят нито на хората, които ги използват, нито на околната среда, доколкото това е възможно.
Основните правила на Директива 2009/125/ЕО, които би трябвало да се спазват за предлаганите на пазара продукти и в България, са:

• При производството на всеки един продукт трябва да се създаде негов екологичен профил или метод за екодизайн. Стойностите се определят в зависимост от използваните суровини, които трябва да се подбират в съответствие с изискванията за опазването на околната среда.

Екологичните изисквания трябва да се спазват на всеки един етап от жизнения цикъл – от използването на суровините, през преработката, опаковането, транспортирането и дистрибуцията на продукта; монтажът и поддръжката; употребата и излизането от употреба на дадения продукт до окончателното му изхвърляне.

ЕК връща единната скала за енергийно етикиране. На всеки един етап трябва да се оценяват прогнозното потребление на материали, енергия и други ресурси; очакваните вредни емисии във въздуха, водата и почвата; вредата от шум, вибрации, излъчвания, както и очакваното създаване на отпадъци и възможностите за повторна употреба и рециклиране.

• На базата на екологичния профил на продуктите, следва да се определят и съответните лимити за водопотребление, например, както и количество материал за производство, преработка или рециклиране.

• Всеки производител, независимо дали е член на ЕС, се задължава да поставя знакът „CE” върху продуктите и да изпълнява съпътстващите изисквания на европейските директиви в това отношение. „CE” е маркировка за съответствие, която се поставя върху продукти или опаковката им и съпровождащите документи, предназначени за европейския пазар и чрез която се декларира, че даденият продукт отговаря на европейските изисквания за безопасност.

• Изисква се извършване на непрекъснат вътрешен проектен контрол, с който производителят гарантира и декларира, че продуктът отговаря на съответните изисквания. Производителят съставя и досие с техническа документация на продуктите.

• Най-малко през три години трябва да се извършва пълен вътрешен одит в частта спазване на екологичните елементи от всички производители.

• За всеки продукт трябва да има и ЕО декларация за съответствие, която да съдържа наименованието и адреса на производителя, неговия представител, описание на модела на продукта и т.н.

• В досието или документация на всеки един продукт трябва да са описани и всички стандарти за екодизайн, производство, преработка, монтаж и др.

 

Източник: dnesplus.bg.

error: Съдържанието ни е авторско!