СЪВРЕМЕННИЯТ ЧОВЕК Е ПОТОМЪК ЕДНОВРЕМЕННО НА НЯКОЛКО ВИДА

СЪВРЕМЕННИЯТ ЧОВЕК Е ПОТОМЪК ЕДНОВРЕМЕННО НА НЯКОЛКО ВИДА

Публикувано от:

Уче­ните напра­виха сен­за­ци­онно откри­тие, което ще хвърли свет­лина върху про­из­хода на човека. Изсле­до­ва­те­лите от Ново­си­бир­ския ака­деми­чен Инсти­тут по архео­логия и етнография, както и техни колеги от Китай, Герма­ния и Съе­ди­не­ните щати са раз­чели генома на жена неан­дер­та­лец от Дени­со­вата пещера в Алтай (Запа­ден Сибир). След про­ве­де­ните изслед­ва­ния, гене­тич­ният ана­лиз е потвър­дил, че неан­дер­талците, „Хомо сапи­енс”, и още един, засега неиден­тифици­ран вид хора имат общи потомци. До ден-​днешен се смя­таше, че този вид „не се е сме­свал с други”, че видо­вете не са си разме­няли гени, защото дълго време се смя­таше, че раз­лич­ните видове са били изо­ли­рани един от друг.

Исти­ната обаче се оказа друга. Завеж­дащият лабо­ра­то­ри­ята по гене­тика на Ака­демич­ния инсти­тут за био­логични про­блеми на Севера Борис Маляр­чук е един от първите, открили после­до­ва­тел­но­стта на ДНК, която доказва сме­сва­нето на гените на „Хомо сапи­енс” и неан­дер­талците. Наскоро меж­ду­на­род­ният екип от учени разшиф­ро­вал генома на жената неан­дер­та­лец с помощта на моле­ку­лярно гене­ти­чен ана­лиз, който потвърди кръ­сто­сва­нето на всички видове, живе­ещи в Дени­со­вата пещера. Пред­ста­ви­те­лите на раз­лич­ните видове не само са живели в една пещера по раз­лично време повече от десет хиляди години, но са имали и общи потомци. Стана ясно, че тези видове, раз­де­лили се преди около 400000 години, не са били напълно изо­ли­рани един от друг.

Напом­няме, че през 2010 година в Дени­со­вата пещера бяха наме­рени кости от неиз­ве­стен вид хора, които досега са нари­чани дени­совци. Оказа се обаче, че освен дени­совците в алтай­с­ката пещера са живели и добре известни видове като кро­ма­ньонците и неан­дер­талците. По време на раз­коп­ките в пеще­рата бяха открити повече от 20 слоя от раз­лични кул­турни епохи..