Сибирски учени търсят лек за рак на мозъка

Инсти­тутът по ядрена физика (ИЯФ) към Сибир­ското отде­ле­ние на РАН спе­чели кон­курса на Рус­кия научен фонд (РНФ) за раз­ви­тие на лабо­ра­то­рия за изу­ча­ване на мето­дики за терапия на рак, съобщава ИТАР-​ТАСС.

Става дума за финан­си­ране от порядъка на 75 мили­она рубли — по 25 мили­она годишно, в тече­ние на три години. Окон­ча­тел­ната сума обаче още не е уточнена.

Сред­ствата ще бъдат използвани за продължа­ване на изслед­ва­ни­ята на мето­ди­ката за бор-​неутроноулавяща терапия, която поз­во­лява изби­ра­телно да се унищожа­ват клет­ките на тумора. Същ­но­стта на мето­ди­ката е след­ната: в рако­вите клетки, за раз­лика от здра­вите, се натрупва ста­би­лен изо­топ бор-​10, при облъч­ване с неутрони в повре­де­ната клетка става ядрена реакция и тя загива.

Спо­ред уче­ните този метод за лече­ние на тумори ще е най-​ефикасен при рак на мозъка. Уче­ните от ИЯФ рабо­тят по темата съвместно с други инсти­тути на Сибир­ското отде­ле­ние на РАН, както и с Ново­си­бир­ския държа­вен уни­вер­си­тет и Ново­си­бир­ския държа­вен медицин­ски уни­вер­си­тет. Про­екта си за бор-​неутроноулавящ уско­ри­тел за внед­ря­ване в кли­нич­ната прак­тика уче­ните от ИЯФ са пред­ста­вили още през 1998 г. По-​късно е изра­бо­тен опи­тен обра­зец на уреда, а сега уче­ните пра­вят изпи­та­ния върху раз­лични клетъчни структури.