Р Е Г Л А М Е Н Т за провеждане на Десетия международен конкурс за детска рисунка „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”

НА HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RUSOFILI 2018-2019 г.

 

 

 1. ОРГАНИЗАТОР:
 • НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ
 • СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

 

 1. 2. ТЕМА НА КОНКУРСА – ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА, ДРУЖБАТА МЕЖДУ ДЕЦАТА ОТ ЦЯЛ СВЯТ и БОРБАТА ЗА МИР НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ.

 

 1. 3. ПОВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

 

 • 1 155 години от рождението на цар Симеон I (864)

Simeon

 • 310 години от Полтавската битка (1709)

 Lomonosov Poltava 1762 1764 small.jpg

4.ЦЕЛ: Насърчаване творческото развитие на децата, създаване на интерес и желание на децата и родителите им за запознаване с поводите на конкурса .

 

5.УЧАСТНИЦИ – Без ограничения, всички желаещи деца от Република България, Руската Федерация и други страни, разпределени в три възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПА – ДЕЦА в ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ,

ВТОРА ГРУПА – ДЕЦА от І-ви до ІV-ти КЛАС,

ТРЕТА ГРУПА – ДЕЦА от V-ти до VІІІ-ми КЛАС.

 

5.1.   Всяко дете, от всяка възрастова група, може да участва с по една рисунка, във всеки един от кръговете на конкурса /за всеки кръг рисунката следва да бъде различна/.

 

5.2.      РИСУНКИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОКОВЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КРЪГОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 • ЗА ПЪРВИ КРЪГ – от 01.11.2018 г. до 25.11.2018 г.
 • ЗА ВТОРИ КРЪГ – от 01.12.2018 г. до 25.12.2018 г.
 • ЗА ТРЕТИ КРЪГ – от 01.01.2019 г. до 25.01.2019 г.
 • ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ – от 01.02.2019 г. до 25.02.2019 г.
 • ЗА ПЕТИ КРЪГ – от 01.03.2019 г. до 25.03.2019 г.
 • ЗА ШЕСТИ КРЪГ             – от 01.04.2019 г. до 25.04.2019 г.

 

Рисунките се изпращат на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС [email protected] във формат .jpg, /ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/, или на хартиен носител /формат А-4/ на ПОЩЕНСКИ АДРЕС – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГРАД СОФИЯ–1000 , ул. “Г. С. РАКОВСКИ “ № 108 – НДР /ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/,

 

5.3. Рисунките се включват в съответния кръг на конкурса и се публикуват на фейсбук страницата на НДР https://www.facebook.com/rusofili, на базата на датата на получаването им в Национално Движение Русофили /НДР/.

 

5.4. Всяка рисунка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружена с данни за автора й и данни за институцията, родителите или близките изпратили рисунката /на български или руски език/, както следва :

5.4.1. ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА:

 • ТРИТЕ ИМЕНА;
 • ДАТА, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ,

5.4.2. ЗА ИНСТИТУЦИЯТА /детска градина, училище, читалище, дом на културата, школа по рисуване и т.н./, ИЗПРАТИЛА РИСУНКАТА:

 • НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с институцията;
 • ТРИТЕ ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТТА НА ЛИЦЕТО ИЗПРАТИЛО РИСУНКАТА И ДАННИТЕ НА ДЕТЕТО;
 • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС на институцията и
 • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА с институцията;
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА /директор, председател и т.н./;
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СБУ на ИНСТИТУЦИЯТА и
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧИТЕЛЯ или ВЪЗПИТАТЕЛЯ от чиято група или клас е детето,

5.4.3. ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА:

 • ТРИТЕ ИМЕНА НА РОДИТЕЛЯ ИЗПРАТИЛ РИСУНКАТА;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с родителя;
 • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС НА РОДИТЕЛЯ и
 • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛЯ,

 

5.5. ВАЖНООт данните, изброени в точка 5.4., при класирането на рисунките в сайта се публикуват:

 • ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Възраст; Местожителство /населено място, община, област и държава/; Наименование и местонахождение на институцията,
 • ЗА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ – Име и Фамилия; Наименование и местонахождение на институцията.
 • ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Местожителство /населено място, община, област и държава/;

 

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДАННИ, ИЗБРОЕНИ В т. 5.4., СЕ ПОЛЗВАТ САМО ОТ ГЛАВНИЯ АДМИНИСТРАТОР.

 

5.6. РИСУНКИТЕ, КОИТО НЕ СА ПРИДРУЖЕНИ С ИЗБРОЕНИТЕ В точка 5. 4., ДАННИ НЕ СЕ КЛАСИРАТ !

 

 1. КЛАСИРАНЕ:

 

6.1. ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ ОТ ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА https://www.facebook.com/rusofili – по брой набрани гласове за съответната рисунка, І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място, за всеки кръг, за всяка възрастова група, чрез гласуване във http://www.facebook.com/rusofili/photos_albums.

6.1.1.   ВСЕКИ ПОСЕТИТЕЛ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА ЕЖЕДНЕВНО, ЗА ТРИ ИЗБРАНИ ОТ НЕГО РИСУНКИ ОТ ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ОТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ КРЪГ НА КОНКУРСА, В СРОКОВЕ КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ПЪРВИ КРЪГ                      – от 03.12.2018 г. до 27.12.2018 г.

ЗА ВТОРИ КРЪГ                       – от 07.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

ЗА ТРЕТИ КРЪГ                                    – от 01.02.2019 г. до 25.02.2019 г.

ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ                – от 01.03.2019 г. до 25.03.2019 г.

ЗА ПЕТИ КРЪГ                         – от 01.04.2019 г. до 25.04.2019 г.

ЗА ШЕСТИ КРЪГ                     – от 02.05.2019 г. до 26.05.2019 г.

ЗА ФИНАЛНИЯ КРЪГ          – от 03.06.2019 г. до 27.06.2019 г.

6.1.2.   Ежемесечно ще се публикуват на Сайта на НДР www.rusofili.bg класираните в съответния кръг на конкурса рисунки и броят на набраните от всяка от тях точки. При равен брой точки, класираните рисунки могат да бъдат повече от девет.

6.1.3.   Във финалния кръг на конкурса влизат всички класирани в съответните поредни кръгове рисунки.

6.1.4.      Победители в крайното класиране са рисунките, набрали най-голям брой точки във финалния кръг на конкурса .

 

6.2. ОТ ЖУРИ

6.2.1. Журито разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията рисунки, за всеки отделен кръг, за всяка възрастова група, като в края на конкурса се класират общо девет рисунки /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/. С оглед постигане на максимална обективност журито класира рисунките по техните номера, без да знае имената на техните автори.

 

6.3. Победители в конкурса /по две 1-ви, 2-ри и 3-ти места за всяка възрастова група/ са рисунките, класирани по точка 6.1.4. и точка 6.2.1.

 

 1. НАГРАДИ :

7.1. ДИПЛОМ – за класиралите се на първо, второ и трето място в конкурса,

7.2. ГРАМОТА – за първенците в конкурса,

7.3. ПОХВАЛЕН ЛИСТ – за всички деца,

7.4. ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ, осигурени от организаторите на конкурса.

7.5. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

7.5.1. НАЙ–МАЛКИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ,

7.5.2. УЧАСТНИЦИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ РИСУНКИ – І-во място.

 

ВНИМАНИЕ !

 

 • В КОНКУРСА можете да се включите през цялото време на неговото провеждане, от 01.11.2018 г. до 25.04.2019 г.,
 • Всеки кръг на конкурса е автономен и няма пряка връзка с останалите кръгове,
 • Всеки участник може да участва в един, в няколко или във всички кръгове на Конкурса,
 • Не се класират рисунките, които не отговарят на изискванията.

 

 1. НАГРАЖДАВАНЕ: НА ШЕСНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г., РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЯЗОВИР „КОПРИНКА”, гр. Казанлък