РУСКИЯТ ФИЛМ "ВИЙ" ИЗМЕСТИ "АВАТАР" ПО ПРИХОДИ

РУСКИЯТ ФИЛМ "ВИЙ" ИЗМЕСТИ "АВАТАР" ПО ПРИХОДИ

Публикувано от:

Рус­кият филм „Вий” събра за един уикенд рекорд­ната сума от 607 мили­она рубли, като по този начин изме­сти най-​хитовите кино­ленти и стана пър­вият руски филм, рад­ващ се на тол­кова голям зри­тел­ски инте­рес, съобщиха от компа­ни­ята Universla Pictures. До този момент най-​касовият филм в Русия беше аме­ри­кан­с­ката про­дукция „Ава­тар”. Той успя да събере за един уикенд сумата от 601,8 мили­она рубли.

Спо­ред експерти, тай­ната на успеха на „Вий” се крие в това, че за първи път руски филм е напра­вен във формат 4DXи D-​BOX. По думите им, голяма роля за успеха на филма е изиграл и „ефектът на голямото оча­к­ване”. Известно е, че филмът се снима почти 8 години.

Лен­тата е дело на режисьора Олег Степ­ченко. Във филма участват Нина Рус­ла­нова, Олег Так­та­ров, Вале­рий Золо­ту­хин, Алек­сей Чадов, Юрий Цурило, Джей­сън Флеминг, Агния Чадова, Игор Жижи­кин, Андрей Смо­ля­ков и Алек­сандър Яко­влев. Действи­ето се раз­вива в нача­лото на 18 век. Кар­тографът Джо­на­тан Грин се отправя на пътеше­ствие от Изток към Европа. Но за да стигне до там, е необ­хо­димо да мине през Тран­си­л­ва­ния, където се загубва. Опит­вайки се да намери пра­вил­ния път в мъглата, той, без да иска, се озо­вава в малко казашко селце, чиито жители са откъс­нати от циви­ли­за­ци­ята. Уче­ният се опитва да раз­га­дае тай­ната защо жите­лите са се затво­рили за света извън селото и от какво се боят. Той раз­бира, че всички тайни са свър­зани с едно митично съз­да­ние, което жите­лите нари­чат „Вий”.