РУСИЯ ОБЯВИ 2014-А ЗА ГОДИНА НА КУЛТУРАТА

Какъв е бил произходът на варягите?

2014 г. беше обявена за Година на кул­ту­рата в Русия с указ на пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин. В документа се казва, че по този начин ще бъде „при­вле­чено внима­ни­ето на обще­ството към въпро­сите за раз­ви­ти­ето на кул­ту­рата, опазва­нето на кул­турно исто­ри­че­с­ките памет­ници и ролята на рус­ката кул­тура в целия свят”. Съгласно указа, пра­ви­тел­ството на Русия трябва да състави Орга­ни­за­ци­о­нен коми­тет и да раз­ра­боти план за про­веж­да­нето на основ­ните мероприятия.

Пра­ви­тел­ството на Русия отпуска 45 мили­она рубли за ремонт на домове на кул­ту­рата и дет­ските учи­лища за изоб­ра­зи­телно изку­ство в Аст­ра­хан­ска област. Допъл­ни­телни сред­ства са отпус­нати още за модер­ни­зи­ра­нето на биб­лио­те­ките и повиша­ване запла­тите на хората, рабо­тещи в кул­тур­ния сектор.

В рам­ките на Годи­ната на кул­ту­рата в Аст­ра­хан­ска област ще се про­веде фести­вал на твор­че­ството на наро­дите на Русия. Про­ектът е съвме­стен с Центъра „Руска песен” на Надежда Бабкина.

Преди няколко дни в Съвета на Феде­раци­ята се про­веде засе­да­ние на Съвета по държав­ната кул­турна поли­тика на тема „Концепция за про­веж­да­нето на Годи­ната на кул­ту­рата в Рус­ката феде­рация”. Меропри­я­ти­ето беше открито от пред­се­да­теля на Съвета на феде­раци­ята Вален­тина Мат­ви­енко. По думите й, Русия е много­наци­о­нална страна и затова Годи­ната на кул­ту­рата е един много инте­ре­сен про­ект. Всеки регион в Русия ще подготви спе­ци­ални меропри­я­тия, с които ще се опита да покаже тра­дици­ите и оби­ча­ите си.

Мини­стърът на кул­ту­рата Вла­ди­мир Медин­ски също при­съства на засе­да­ни­ето и запозна при­състващите с про­ек­тите. Годи­ната на кул­ту­рата в Русия е не само възмож­ност да се отде­лят повече пари от държав­ния бюджет за раз­ви­ти­ето на кул­ту­рата, но и възмож­ност за запо­зна­ване на целия свят с бога­тата руска кул­тура и тра­диции, посочи Медин­ски. Той каза още, че стра­ната ще има възмож­но­стта през 2014 г. да запълни музей­ния фонд и да отбе­лежи юби­лея на Ерми­тажа. По думите на мини­стъра на кул­ту­рата, основ­ната задача на 2014 г. ще бъде „про­буж­да­нето” на кул­ту­рата в регионите.

В пла­но­вете на ведом­ството влиза още постро­ява­нето на 50 реги­о­нални кул­турни центъра, про­веж­да­нето на кон­курси за талант­ливи деца, поддър­жане и раз­ви­тие на културно-​познавателния реги­о­на­лен туризъм, суб­си­ди­ране на обра­зо­ва­телни екс­кур­зии за уче­ници в руски гра­дове, обявени за исто­ри­че­ски памет­ници, под­крепа на про­екти за съхра­не­ние на исто­ри­че­ския облик на малки гра­дове и много други.

Медин­ски отбе­ляза още, че Мини­стер­ството на кул­ту­рата осигу­рява сред­ства за много про­екти, като с пре­дим­ство ще се полз­ват регионалните..