Регламент за организиране на Национален ученически конкурс  „Не се гаси туй, що не гасне” 2014 /2015г.

Регламент за организиране на Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” 2014 /2015г.

Публикувано от:

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ


РЕГЛАМЕНТ


за организиране на

 НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„Не се гаси туй, що не гасне”

 2014 /2015г.

 Посветен на 70 годишнината от Победата над хитлерофашизма

 

Организатор на конкурса: Национално Движение Русофили

С подкрепата на фонд „Русский мир”- Москва, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Синдиката на българските учители.

Със заповед № Р209-1439/16.09.2014г на Министерството на образованието и науката, за учебната 2014/2015г. конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, направление „Наука и техника” под №34.

 Цел на конкурса: Чрез проучвания на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народи, младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения. Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти, стихове, разкази, рисунки, по предлаганата тематика, да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика, изобразително изкуство и др., за разширяване познанията на учащите се.

Основна цел на конкурса през учебната 2014/2015г. е разработването на теми, свързани с победата във Втората Световна война.

 

Основни положения: В тематиката на конкурса се предлагат следните основни направления:

 • история – подвигът на руски и български воини във Втората Световна война;
 • литература – български и руски писатели и поети, писали за отношенията между двата народа;
 • изкуство – български и руски художници, композитори, театрални и кино дейци, посветили творби на българо – руските отношения;
 • православие – връзките на българските и руски духовници и на двете църкви през вековете и съвремието.

Условия за участие: В конкурса участват ученици от училищата в страната само индивидуално в две възрастови групи: V – VІІІ клас и ІХ – ХІІ клас.

 Форми на участие в конкурса:

       1. Очерци, репортажи, пътеписи, интервюта.

Специфични изисквания – разработките да не надвишават 5 страници, 1800 знака на страница, шрифт Times New Roman – размер 14, разстояние между редовете -1,5.

Критерии за оценка:

 • да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути /за очерците, репортажите и пътеписите/;
 • интервютата да се взимат от участници в събитията и в изграждането на обекти и т.н., посочени в тематиката;
 • умение за излагане на фактите, анализи /очерци, репортажи, пътеписи/;
 • езикова и стилистична култура.

2. Реферати и есета.

Специфични изисквания – рефератите и есетата да бъдат с не повече от 5 страници, 1800 знака на страница, шрифт Times New Roman – размер 14, разстояние между редовете – 1,5.

Критерии за оценка:

2.1. ясно и точно формулирана теза;

2.2. умение за излагане на фактите /за реферати/;

2.3. удачно подбрани аргументи;

2.4. личностна позиция /за есе/;

2.5. елементи на изследователска дейност /за реферат/;

2.6. оригиналност и творчески подход към темата;

2.7. езикова и стилистична култура;

2.8. използване на различни източници и коректност в тяхното посочване /за реферат/.

 1. Стихотворения и разкази.

Специфични изисквания – разказите да бъдат не повече от четири листа.

Критерии за оценка:

3.1. творбите да отговарят на примерните теми;

3.2. да имат определена художествена стойност;

3.3. езикова и стилистична култура, ясен книжовен език /за разкази и стихотворения/;

3.4. изразяване на личностна позиция;

3.5. оригиналност и творчески подход.

 1. Мултимедийни проекти.

Специфични изисквания – участието е само индивидуално

 • мултимедийни проекти да се изработват по примерните теми;
 • в конкурса може да се участва с мултимедийни проекти за уроци по история, литература, география, руски език и др., отнасящи се до Русия и руски автори, като те се изготвят, за да бъдат и в помощ на учебния процес;
 • всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект;
 • участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;
 • мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;
 • няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;
 • проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.;
 • мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 мин. и да бъдат представени на диск.

Критерии за оценяване:

4.1. осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;

4.2. умение за излагане на фактите;

4.3. елементи на изследователска дейност;

4.4. оригиналност и творчески подход към темата;

4.5. използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;

4.6. езикова и стилистична култура;

4.7. естетическо изпълнение;

4.9. спазване на посочените специфични изисквания.

 1. Рисунки

   Специфични изисквания – рисунките да бъдат на лист А 3 със свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Работите не се връщат и не бива да се паспортират.

 Препоръчани допълнителни дейности във връзка с конкурса:

 •  Организиране на викторини.

Препоръчваме в рамките на конкурса да се организират викторини за запознаване на по-голям брой учащи се с темите, разработвани в него. За определяне на въпросите за викторините може да се използват примерните теми и библиографията за конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”. Викторините могат да се провеждат на училищно и общинско равнища. В учебните заведения препоръчваме да участват отбори на отделни класове за излъчване на отбор – училищен първенец. Първенците на отделните училища могат да участват във викторината на общинско равнище. Предлагаме общинските ръководства на Национално Движение Русофили с помощта на Регионалните инспекторати и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители да организират викторините в общините – комисии за оценка, награди, отразяване в местните медии и т.н

Важен приоритет при отчитане и награждаване на учители – научни ръководители ще бъде организирането от тях на училищни и общински викторини.

 •  Организиране на клубове от участници в Конкурса, ръководени от учители, научни ръководители на разработки по теми от конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”.

 Етапи за отчитане на конкурса: Конкурсът се отчита до 15.04.2015 на училищно ниво; до 15.05.2015г. на общинско и областно ниво; до 15.06.2015г. на национално ниво.

Разработките се оценяват от училищни, общински, областни и национална комисии.

Общинските (областни) комисии номинират първенците за национално равнище.

Препоръчва се в тях да се включат представители на съорганизаторите на конкурса.

Награди за научни ръководители и участници:

 1. Екскурзии до Русия. Изпращат се четирима ученика и учител.
 2. Предметни награди: таблети, електронни книги, DVD плейъри и др.
 3. Грамоти за всички участници.

Награди не се присъждат на групи, а само на индивидуални участници в конкурса.

Готовите разработки да се изпращат както следва:

– за общинско равнище на адреси, които ще се уточняват за всяка община от структурите на Национално Движение Русофили до 30.04.2015 г.

– на национално – в офиса на Национално Движение Русофили – София 1000, ул. „Г.С. Раковски” № 108 до 20.05.2015г.

Авторите точно да посочват трите си имена, училище, адрес, телефон, e-mail /ако имат/.

За уточнения и въпроси : Цвети Цветков, тел.: 0888 605 710

 18 декември 2014г.

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ