Путин присъства на коледната служба в Светоюриевският мъжки манастир / Снимки /

Владимир Путин присъства на служба по повод Рождество Христово в храма носещ името на „Свети Георги“ в Светоюриевският мъжки манастир, във Велики Новгород.4416344

Ðîññèÿ. Âåëèêèé Íîâãîðîä. 7 ÿíâàðÿ 2016. Ãóáåðíàòîð Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìèòèí, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è ìèòðîïîëèò Íîâãîðîäñêèé è Ñòàðîðóññêèé Ëåâ (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ îñìîòðà Ãåîðãèåâñêîãî ñîáîðà Ñâÿòî-Þðüåâà ìîíàñòûðÿ. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Ðîññèÿ. Âåëèêèé Íîâãîðîä. 7 ÿíâàðÿ 2016. Ãóáåðíàòîð Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìèòèí, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è ìèòðîïîëèò Íîâãîðîäñêèé è Ñòàðîðóññêèé Ëåâ (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ îñìîòðà Ãåîðãèåâñêîãî ñîáîðà Ñâÿòî-Þðüåâà ìîíàñòûðÿ. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

VELIKY NOVGOROD, RUSSIA - JANUARY 7, 2017: Russia's President Vladimir Putin (R in the middle) talks to fishermen after a Christmas liturgy at St George Monastery. The Russian Orthodox Church celebrates Christmas according to the Julian calendar. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Âåëèêèé Íîâãîðîä. 7 ÿíâàðÿ 2016. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (ñïðàâà â öåíòðå) âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ðûáàêàìè ïîñëå Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ â Ñâÿòî-Þðüåâîì ìîíàñòûðå. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

VELIKY NOVGOROD, RUSSIA - JANUARY 7, 2017: Russia's President Vladimir Putin (C) during a Christmas liturgy at St George Monastery. The Russian Orthodox Church celebrates Christmas according to the Julian calendar. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Âåëèêèé Íîâãîðîä. 7 ÿíâàðÿ 2016. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (â öåíòðå) âî âðåìÿ Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ â Ñïàññêîì ñîáîðå Ñâÿòî-Þðüåâà ìîíàñòûðÿ. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

VELIKY NOVGOROD, RUSSIA - JANUARY 7, 2017: Russia's President Vladimir Putin (2nd R background) during a Christmas liturgy at St George Monastery. The Russian Orthodox Church celebrates Christmas according to the Julian calendar. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Âåëèêèé Íîâãîðîä. 7 ÿíâàðÿ 2016. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (âòîðîé ñïðàâà íà âòîðîì ïëàíå) âî âðåìÿ Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ â Ñïàññêîì ñîáîðå Ñâÿòî-Þðüåâà ìîíàñòûðÿ. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

VELIKY NOVGOROD, RUSSIA - JANUARY 7, 2017: Russia's President Vladimir Putin (front) during a Christmas liturgy at St George Monastery. The Russian Orthodox Church celebrates Christmas according to the Julian calendar. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Âåëèêèé Íîâãîðîä. 7 ÿíâàðÿ 2016. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (íà ïåðâîì ïëàíå) âî âðåìÿ Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ â Ñïàññêîì ñîáîðå Ñâÿòî-Þðüåâà ìîíàñòûðÿ. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

VELIKY NOVGOROD, RUSSIA - JANUARY 6, 2017: Russia's President Vladimir Putin (R) during a Christmas liturgy at St George Monastery. The Russian Orthodox Church celebrates Christmas according to the Julian calendar. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Âåëèêèé Íîâãîðîä. 7 ÿíâàðÿ 2016. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (ñïðàâà) âî âðåìÿ Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ â Ñïàññêîì ñîáîðå Ñâÿòî-Þðüåâà ìîíàñòûðÿ. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Russian President Putin attends Christmas liturgy in Veliky Novgorod

Фото: Михаил Климентьев /ТАСС