ПРЕЗ 2014 ГОДИНА ЗЕМЯТА НЯМА ДА БЪДЕ ЗАПЛАШЕНА ОТ АСТЕРОИДИ

Спо­ред спе­ци­а­ли­стите от рус­кото Мини­стер­ство по извън­редни ситу­ации (МЧС), 2014 година ще премине спо­койно — на Земята няма да падат кос­ми­че­ски тела. Нито един от асте­ро­и­дите, открити от уче­ните до този момент, няма да пре­лети в опасна бли­зост до Земята през тази година. Същото се отнася и до небесни тела с разме­рите на Челя­бин­ския метео­рит. Въпреки благопри­ят­ните прогнози на спе­ци­а­ли­стите, все пак е трудно да се пред­види с точ­ност пада­нето на асте­ро­иди. Спо­ред експер­тите, за да бъде открит нов асте­роид, са необ­хо­дими минимум два часа преди пада­нето му, при това, само в онези слу­чаи, когато аст­ро­номите наблю­да­ват именно тази област от небес­ното про­стран­ство, където се предпо­лага, че ще пре­лети небес­ното тяло..