През тази година започва строителството на два "Борея"

През тази година започва строителството на два "Борея"

Публикувано от:

Севе­ро­двин­ското кора­бо­стро­и­телно предпри­я­тие „Севмаш” ще започне стро­и­тел­ството на две нови стра­теги­че­ски атомни под­вод­ници от про­екта 955А „Борей”, съобщи РИА „Ново­сти”, като се позо­вава на източ­ник в Отбранително-​промишления комплекс. Това ще бъде сто­рено на праз­ници — на Деня на моряка под­вод­ни­чар 19 март и на Деня на рус­кия Воен­номор­ски флот, който се отбе­лязва в послед­ната неделя на юли.

Спо­ред източ­ника на агенци­ята тра­дици­ята на под­вод­ниците от про­екта „Борей” да бъдат давани имена на руски князе ще бъде продължена. Не се уточ­нява какви имена ще полу­чат новите кораби. Стро­и­тел­ството на под­вод­ниците от про­екта 955А се осъще­ствява в рам­ките на държав­ната програма за въоръжа­ване на Русия за пери­ода 20112020 г., която пре­дви­жда при­ема­нето в състава на Воен­номор­ския флот на осем кораба от този тип.

Чел­ният кораб на „Борей” — „Юрий Долго­ру­кий”, беше приет на въоръже­ние на 10 яну­ари 2013 г. и влезе в състава на Север­ния флот. При­ема­нето в състава на Тихо­оке­ан­ския флот на пър­вата серийна под­вод­ница от про­екта 955 — „Алек­сандър Нев­ски”, се състоя на 23 декем­ври мина­лата година. Вто­рата серийна под­вод­ница — „Вла­ди­мир Моно­мах”, сега преми­нава изпи­та­ния, а тре­тата — „Княз Вла­ди­мир”, се строи в предпри­я­ти­ето „Севмаш”.

Водо­изме­ства­нето на под­вод­ниците от про­екта „Борей” е 24 хил. тона. Кора­бите могат да носят по 16 бали­стични ракети Р-​30 „Булава-​30″. Освен това под­вод­ните крайцери са снаб­дени с по шест торпедни апа­рата с кали­бър 533 милиметра.

 .