Покана за Общо събрание на НД „Русофили“

Националният съвет (НС) на Сдружение с нестопанска цел „Национално Движение Русофили“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава, свиква извънредно второ заседание на Общото събрание (ОС) на сдружението на 22 юли 2017 година от 11:00 часа в София, ул. „Незабравка“ 25, в сградата на парк-хотел „Москва“, партер, зала „Европа“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Отчет на НС за дейността на сдружението за периода юни 2016 година –юни 2017 година.
  2. Гласуване вот на доверие на председателя на движението, по негово искане.
  3. Промени в устава на сдружението.
  4. Избор на председател (съпредседатели) на сдружението.
  5. Промени в състава на НС на сдружението.
  6. Разни.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от устава, нормата на представителство в ОС е на 40 членове на сдружението – 1 делегат (член на събранието), но не по-малко от 1 представител от всяка общинска организация и организационно звено към НС.

Един член (делегат) на ОС може да представлява не повече от трима други членове (делегати) въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Членовете на НС по право са членове на ОС до изтичане или прекратяване на мандата им.

Регистрацията за участие в ОС е с начало 10:00 часа, или между 11:00 – 18:00 часа в предходния ден в седалището на сдружението.

Национален съвет на Национално Движение Русофили

Председател Николай Малинов

error: Съдържанието ни е авторско!