Плюшченко влезе в учебниците по физика

Двук­рат­ни­ят олим­пийс­ки шам­пи­он по фи­гур­но пър­за­ля­не Ев­ге­ний Плюш­чен­ко вле­зе в учеб­ни­ци­те по фи­зи­ка. Изоб­ра­же­ние от не­го­ви из­пъл­не­ния на ско­ко­ве са по­я­ви­ха в кни­га­та „Прин­ци­пи на фи­зи­ка­та”. На стра­ни­ца 332-а с тях са илюс­т­ри­ра­ни обяс­не­ни­я­та при опи­са­ни­е­то на ки­не­тич­на­та енер­гия и мо­мен­ти от ней­ни­те ме­та­мор­фо­зи.
В края на ап­рил Плюш­чен­ко се по­я­ви за пър­ви път на ле­да след от­ка­за си да про­дъл­жи със­те­за­ни­е­то при мъ­же­те на олим­пи­а­да­та в Со­чи през ап­рил за­ра­ди бол­ки­те от ста­ра трав­ма. „За пър­ви път съм на ле­да след опе­ра­ци­я­та. Чув­с­т­вам се от­лич­но”, на­пи­са в своя ту­и­тър фи­гу­рис­тът. През март чрез опе­ра­ция ле­ка­ри­те им­п­лан­ти­ра­ха в гръб­нач­ния му стълб ме­тал­на плас­ти­на в об­ласт­та на кръс­та, ко­я­то тряб­ва да ком­пен­си­ра ефек­та от из­но­се­ни­те преш­ле­ни.

error: Съдържанието ни е авторско!