Основни резултати  на сътрудничеството  Русия – ЕС в областта на висшето образование, научните изследвания и иновациите

Основни резултати на сътрудничеството Русия – ЕС в областта на висшето образование, научните изследвания и иновациите

Публикувано от:

На 25 ноември в Москва тържествено e открита Годината на науката Русия-ЕС 2014. В мероприятието са взели участие повече от 300 представители на науката, политиката, бизнеса и средствата за масова информация.  В Русия и страните на ЕС в рамките на Годината ще се проведат множество мероприятия  в сферата на научно-техническото сътрудничество: конференции, семинари, изложби.

„Днес ние даваме старт на мащабна, значима за цяла Европа съвместна инициатива, която получи широка подкрепа от научната, образователната и експертната общност, профилираните министерства и ведомства на Русия и страните–членки на Евросъюза”, – думи от приветствието на президента на Руската Федерация Владимир Путин.

Президентът на РФ Владимир Путин отбелязва необходимостта от по-нататъшно засилване на научно-технологичното сътрудничество между Русия и ЕС :„ Бъдещото благополучие на нашето общество пряко зависи от развитието на науката, на новите области на знанието и технологичните иновации. Става очевидно, че прогресът в тази сфера може да се достигне само с помощта на международното сътрудничество. Съществуващите отлични резултати на академичното и технологично сътрудничество между Русия и Европа ще се превърнат в стабилна основа за разширяване на връзките между Русия и ЕС. Годината на науката Русия-ЕС 2014 ще даде нов импулс на нашето стратегически партньорство в тези области“…

Съвместно писмо

Нашето сътрудничество  има дълга история и днес то е особено динамично. Това партньорство е действително стратегическо и засяга всички сфери на взаимоотношенията между Европейския съюз, страните членки на ЕС и Руската федерация.  То обхваща на практика всички дисциплини и технологични области, включва всички основни участници както в Русия, така и в Европа – от отделни учени , университети, институти, академии на науките, малки и средни предприятия, лаборатории до крупни предприятия и промишлеността като цяло.

Дмитрий Ливанов – Министър на образованието и науката на Руската федерация

Мойра Гейган-Куин – Член на Европейската комисия, Европейски комисар по изследванията, иновациите и науката.

Мероприятия

Планирани са около 200 мероприятия в Русия и държавите-членки на ЕС, те ще бъдат посветени както на отделни специализирани научни въпроси, така  и  на общи проблеми на сътрудничеството между Русия и ЕС в областта на науката и технологиите. Сред основните мероприятия са:

25-27 ноември 2013: Мероприятия по откриването на  Годината на науката в Москва; конференция по стратегическото развитие на бъдещото руско-европейско научно-технологично сътрудничество; стартиране на инициативата  ERA.Net RUS.

24-27 февруари 2014: Световен конгрес по мобилни технологии (Барцелона)

4-10 март 2014: CeBIT-2014 (руска експозиция) (Хановер)

14 март 2014: 2-ри Европейски конгрес по иновациите(Брюксел)

18-20 март 2014: Международен конгрес

«Биотехнология: състояние и перспективи на развитието» (Москва)

31 март-4 април 2014: VI международен симпозиум

« Динамика на популациите от диви животни в Северна Европа », (Кирколахти,

Карелия)

7-11 април 2014: «Изследвания и технологии» — форум и изложба в рамките на Международния панаир в Хановер/Hannover Messe, (Ганновер)

2-6 юни 2014: Международен форум ЭКВАТЭК-2014 (Москва)

21-22 юни 2014: Ежегодна конференция на Европейската асоциация за насърчаване на научните събития  (EUSCEA) (Копенхаген)

21-26 юни 2014: Открит европейски научен форум ESOF 2014 «Науката строи

мостове» (Копенхаген)

Юни 2014: Съвещание на Съвета на международния експериментален термоядрен реактор  (ITER) (Санкт-Петербург)

Юни/юли 2014: Международен младежки научно-технологичен форум

«Път към звездите » (Москва, Париж, Нордвайк)

Юни 2014: Модернизация  на подготовката на аспиранти в ЕС и Русия (Санкт-Петербург, Генерален Директорат по образование и култура (DG EAC)

13-18 юли 2014: XII Международен конгрес по наноструктурни материали  NANO  2014 (Москва)

11-13 септември 2014: XII Международна конференция на Ассоциацията на тройната спирала (Томск)

Септември 2014: Конференция «Форсайт сътрудничество Русия-ЕС» (Москва)

Септември 2014: Форум по мобилността на  учените Русия – ЕС (Брюксел)

22-24 октомври 2014: V Международен Симпозиум «Космосът и глобалната сигурност» (Париж)

Октомври 2014: Международен форум

«Открити иновации» (Москва)

Ноември 2014: Когрес на руските  кардиохирурзи (Москва)

В течение на годината 2014: Фестивал на руската наука  (ще се проведе  в повече от  100 градове на  Русия)

Дългосрочно устойчиво партньорство

Европейският съюз и Русия са световните лидери в областта на научните изследвания.  ЕС създава една трета от световните научни
знания и е в авангарда  на много изследователски направления. Русия основателно може да се гордее със званието на една от водещите  страни в областта на научните изследвания, като родоначалник на много научни школи в различни области на познанието.

Много страни-членки на ЕС на основата на между правителствени договори за сътрудничество или споразумения между отделни институти провеждат активни съвместни изследвания в редица направления. Мащабът и нивото на научното сътрудничество между Русия и страните-членки на ЕС са твърде значителни. ЕС е сключил с Русия редица изключително важни споразумения в областта на съвместни научни изследвания, руските учени са постоянни и успешни участници в изследователски програми на ЕС. Научното сътрудничество между Русия и ЕС  е  забележителна история на успеха, която заслужава специално внимание. Забележително е, че тази област е най-динамичната и все по-важна в широк спектър  на отношенията между Русия и ЕС.

Нормативно-правна и институционална основи на  сътрудничество

Правната основа за сътрудничество между Русия и ЕС в областта на науката и технологиите се състои от следните документи:

■ Споразумение за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Европейската общност и правителството на Руската Федерация (2000);

Российской Федерации (2000);

■ Споразумение между правителството на Руската федерация и Европейския
съюз по атомна енергия за сътрудничество в областта на управляемия термоядрен синтез
(2001);

■ Споразумение между правителството на Руската федерация и Европейския
съюз по атомна енергия за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (2001)

■ Пътна карта за общото пространство на Русия-ЕС в областта на науката и образованието, включително и културни аспекти (2005);

■ Споразумение за партньорство и сътрудничество между Русия и ЕС (глава в областта на науката и технологиите, член 62)

Глобална изследователска инфраструктура

Едно от ключовите направления в развитието  на научното и технологично сътрудничество между Русия и ЕС е създаването на инфраструктура за научни изследвания, включително и големите инфраструктурни проекти
«Mega-наука» («Mega-science»).

Русия и ЕС си сътрудничат тясно в рамките на цяла редица инициативи
като Европейския рентгенов лазер на свободни електрони ( X-Ray Free Electron Laser (XFEL),  Европейския център за изследване на йони и  антипротони  (FAIR), Международния експериментален термоядрен реактор (ITER), Европейския център за ядрени изследвания (CERN), и т.н.

Русия и ЕС си сътрудничат в рамките на работна група на министрите на образованието и науката на страните от “Голямата осмица”, занимаваща се с въпросите на развитие на глобалната изследователска инфраструктура.

Научно-технологично сътрудничество России-ЕС в цифри

Един от най-ярките показатели за развитие на научно – технологичното  сътрудничество между Русия и ЕС е участието на руски учени в рамковите програми на ЕС за научно – технологично развитие.

От 2014 г. основният инструмент за сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите на  Европейския съюз ще бъде новата Рамковата програма на ЕС “Хоризонт 2020”.

Мобильность научных кадров между Россией и ЕС

Важен показател за ефективността на научното сътрудничество между Русия и ЕС е интензивността на взаимни научни посещения.

Руски учени участват активно в европейските програми за академична и научна мобилност, като например програми Мария Склодовска-Кюри, Темпус и Еразмус Мундус, стипендии от Европейския съвет за научни изследвания, както и в многочислени  мероприятия  по мобилност на страните-членки на ЕС.

От своя страна, европейските учени проявяват голям интерес към участие в руските конкурси за  “мега-грантове”, много от тях вече са получили
такива и успешно ги реализират съвместно с руски научни колективи.

  Съвместни проекти

Координация на арктическите изследвания чрез мрежа от 45 наземни изследователски станции

Изследванията на Арктика ще бъдат достъпни за всички

Този проект е от голямо значение за Европа и Русия. Изследователските станции, чиято работа ще бъде по-добре координирана, могат да осигурят по-точни научни данни, които биха позволили адекватни политики в областта на изменението на климата, биологичното разнообразие и използването на земята.

По този начин, съвместната работа на цялата мрежа от изследователски центрове в Арктика ще бъде най-достоверният източник на информация за международната общност.

Помагане на пилотите да контролират

самолета в нестабилни ситуации

ЕС и Русия създават пилотажни симулатори от ново поколение

Пилотите и експертите на въздушните полети от цял свят се обединиха  за усъвършенстване  на подготовката на пилотите за извежданена  самолета от сложна пространствена ситуация,  настъпила в резултат на атмосферни условия, или по технически причини.  За обучение на пилотите към действия в такива критични ситуации Европейският съюз е оказал финансова подкрепа на проекта SUPRA, в рамките на който е бил разработен „пилотен симулатор от ново поколение“.

Виртуален рационален инженеринг за нови ферменти

 Проектът IRENE е насочен към обединяване на опита на различните дисциплини в разработването на компютърно-базирани методи и стратегии с цел  рационално проектиране и производство на ново поколение  ефективни биокатализатори за индустриални приложения.

Консорциумът на проекта представлява  интердисциплинарна група учени от Европа, Русия и Узбекистан, които се допълват взаимно, за да се създаде единна картина в една нова област на биокатализата.

Различният стандарт на живот е ключ за разбиране на имуно-обусловените заболявания.

Европейски и руски изследователски екипи създават условия за профилактика на диабет и автоимунни заболявания

Съгласно докладваните данни, между честотата на възникване на имунно-обусловени заболявания и подобряването на стандарта на живот и хигиената съществува тясна връзка. Във Финландия – страната с един от най-високите стандарти на живот и здравеопазване в света – се наблюдава най-голям брой случаи на заболявания с диабет, а в граничещата с нея Карелия, нивото на заболявания е шест ъти по-ниско, докато в брутния национален продукт се наблюдава седемкратна разлика.

Целта на проекта DIABIMMUNE е да се анализира ролята на  хипотезата за хигиената в развитието на автоимунни заболявания, такива като захарен диабет ЗД-1, и идентифициране на механизмите на защитния ефект,  създаван от микробни агенти.

Организация на ефективни суперкомпютърни изчисления за науката и промишлеността

За да се помогне на потребителите да оптимизират  операциите, руски и европейски експерти  инициираха два проекта, в рамките на които
за първи път са представени  всички аспекти на анализа на производителността, започвайки от създаването на нови алгоритми и изпълнение на приложения за суперкомпютъра  до използвания софтуер.

Проект HOPSA: Комплексен системен анализ на ефективността

Проект APOS: Оптимизация на производителноста и мащабируемост

Научно-инновационна мрежа на Правителството на Великобритания в Русия поддържа научно сътрудничество на световно ниво

През 2013 г едно от най-значимите природни явления стана метеоритът, паднал близо до Челябинск.

Научно-изследователската мрежа  (NIS) на правителството на Обединеното кралство в Русия, разположена в британското посолство в Москва, по искане на професор Колин Пилинджър от Open University и Кралското общество, се свърза с Института по геохимия и аналитична  химия „В.И. Вернадски“ ,
където се съхраняват проби от метеорита, и се споразумяха съвместно да изучават екземпляри във Великобритания, с цел  да се определи тяхната възраст и произход .

Френско-руска научна мрежа: ключ към разбиране на бъдещия
климат и екологичното здраве на умерения климатичен пояс

Френско-руски изследователски екип CARWETSIB представлява едно от малкото “Международни научни обединения (МНО)”, създадено от Националния център за научни изследвания (НЦНИ) за
основаване на многоцелево партньорство между френски и чуждестранни научни колективи, които  разработват определена научна тема.

Европейските победители  в руските конкурси за получаване  за рускитена мега-грантовете “Екстремни светлинни полета и техните приложения”

Проектът “Екстремни светлинни полета и техните приложения” има за цел в Държавния университет  „Н.И. Лобачевски“ в  Нижни Новгород да създаде лаборатория по лазерна физика на световно ниво под ръководството на проф. Жерар Мур (Франция). Предметът на изследванията на лабораторията е генериране на светлинни полета кстремално висока  ( до 5-10 петават) пикова мощност, с екстремално кратка (около 100 attoseconds) продължителност и в екстремално недотъпен честотен диапазон  – терахерцов.

Руско-европейското сътрудничество в изследователски инфраструктури

Пример за такова сътрудничество е Европейският  рентгенов лазер на свободни електрони (X-Ray Free Electron Laser – XFEL), който се намира в Хамбург.

Неговото пускане в експлоатация е насрочено за 2015 г., HFEL трябва да генерира ултракъси импулси в рентгеновия спектър с яркост, превишаваща  един милиард пъти яркостта на най-добрите обикновени източници на рентгенови лъчи. Използвайки импулсите на  XFEL,  учените ще могат да видят атомарните процеси, протичащи във вирусите, да получат триизмерен образ на наносвета или да изследват  процесите, които протичат в самото сърце на планетата.