Нашенските русофоби

Нашенските русофоби

Публикувано от:

Всяка страна има русофо­бите, които заслужава. Поли­ти­че­с­ката булонка Агов казал, че Путин ще има съд­бата на Милоше­вич — така гово­рят тия типове; това не е русофо­бия, а дуращина — пре­диз­ви­ка­телна и без­на­ка­зана. Това е същият Агов, чийто баща, дове­рен човек на кому­ни­сти­че­с­ката власт, молеше мини­стъра на вътреш­ните работи Димитър Сто­я­нов — не някой друг! — да помогне за кари­е­р­ното раз­ви­тие на син­чето му, ако може, и да го побутне да влезе в БКП; и булон­ката беше мерак­лия кому­нист като своя опе­кун Чер­ния ангел Костов. И тези хора ще пра­вят демо­крация, тия отвра­ти­телни приспособенци.

От Гор­ба­чов до английския „Гар­диан” — всички нами­рат за нелепи подо­зре­ни­ята Путин да е наме­сен в убийството на Немцов, тъй като няма ника­ква полза от това. Само нашите келеши са сигурни в обрат­ното. И що за теле­ви­зии са българ­ските, които нами­рат тъкмо подобни хора — така ста­ват келешотрибуни.

Питайте Гор­ба­чов, ако искате да вник­нете в съд­бата на Русия, питайте някой сери­о­зен запа­ден ана­ли­за­тор, какво сте опрели до тези дърве­ници. Гор­ба­чов каза между другото нещо важно: „Борис си имаше сво­ите осо­бе­но­сти.” Какви? Научете ги.

Нашите иди­оти не се научиха, че трябва да си налягаме парца­лите, малки сме, за нищо не ста­ваме и най-​добре е да си мъл­чим. Вели­канът Радан Кънев след позор­ните си пиру­ети в пар­ламента по време на ратифи­каци­ята на дълга би тряб­вало да се скрие задълго в някой кибуц в Израел, насе­ля­ван само от люби­мите му гейове — но и той се дърли.

Ето тия хора заедно с чалга­джий­ките превър­наха Фейс­бук в едно бунище: ония си разме­нят снимки от поред­ните курвен­ски воаяжи, Радан­че­тата — тъпи текст­чета, с които също про­сти­ту­и­рат по един или друг начин. Ако русофоби могат да бъдат типове, които са лишени от вся­ка­кво истин­ско позна­ние за Русия, тогава и фол­ка­джий­ките могат да се изжи­вя­ват като мора­листки. Кол­кото и сери­о­зно да е онова, което се случва пред очите ни — сега и в Русия, някои винаги успя­ват да го при­ни­зят до соб­стве­ните си вон­ливи нозе.

Човек трябва да няма грам мозък, за да подо­зира Кремъл в убийството на Немцов.

Трябва да видим онова, което е важно за нас — което би могло да се случи и тук. Западът сънува разпада на Русия, обаче скоро ще се събу­дят и пак ще се целу­ват — а този разпад бе заче­нат от олигар­сите на Елцин. И как­вото и да се говори за Путин, той изтръгна Русия от лапите на тия крад­ливи типове, до един ино­верци, а авто­ри­та­ризмът му оче­видно е за предпо­чи­тане пред гра­бежа на олигар­сите поне в очите на рус­кото обще­ство. Олигар­сите фак­ти­че­ски ста­наха при­чина за връща­нето на авто­ри­та­ризма. И не ви ли прави впе­чат­ле­ние, че и у нас се полагат спе­ци­ални грижи за някои олигарси — те трябва да изглеж­дат избра­ниците на САЩ — ако си мислите за Про­копиев, няма да сбър­кате. Аме­ри­канците много пла­каха за Ходор­ков­ски — а той про­сто е един кра­дец, но пък е враг на Путин. Добре, че Бере­зов­ски не се обеси в Москва — пред­ста­вям си какви шествия щяха да орга­ни­зи­рат за този жалък измамник.

И Бойко написа събо­лез­но­ва­телно писмо до близ­ките на Немцов на английски — откъде накъде, по-​добре да беше на иврит. Но закъсня: знаме­ни­тата пер­нишка звезда Анто­ния Пет­рова, дето я отвлече соб­стве­ният й мъж, го изпре­вари — пуб­ли­кува и снимка, на която се прегръща с Немцов.

Преди време след драмата в Мизия глав­ният про­ку­рор Цаца­ров каза нещо забе­лежи­телно: „Трябва да изпра­тим на под­съдимата скамейка самия Преход!”

Сега каза нещо още по-​забележително, и то тогава, когато поли­ти­че­с­ките ни пъдари страх­ливо мъл­чат — всъщ­ност Цаца­ров направо издърпа ушите на две посол­ства (аме­ри­кан­ското и френ­ското) и им препоръча да внима­ват какви ги дрън­кат за българ­ската про­ку­ра­тура. Няма днешен българ­ски поли­тик, който да говори по този начин — на Кса­ви­ето напри­мер му лъс­кат непрекъс­нато обув­ките, а той си е про­сто един търгов­ски посред­ник на френ­ска фирма.

Който от нашите по-​първи мъже иска да каже нещо за Путин, нека преди това се сети за напъ­ните на Плев­не­лиев — и ако те не му изглеж­дат жалки, нека продължава.

Ако на този човек му дадат възмож­ност да говори всеки ден по 20 минути срещу Русия, нак­рая като нищо всички българи ще ста­нат русофили. Не раз­бира ли Плев­не­лиев, че някои неща про­сто не му оти­ват на фасона, много е дре­бен за тях.

Кунева отго­варя за сило­вите ведом­ства — а пък Плев­не­лиев е главнокомандващ.

Спо­койно можем да посрещ­нем рус­ките агресори.

(В. „Преса”, със съкраще­ния)