Московската оперета отваря врати с “Джейн Еър”

Московската оперета отваря врати с “Джейн Еър”

Публикувано от:

Мос­ков­ският опе­ре­тен театър пред­ставя све­тов­ната преми­ера на мюзикъла „Джейн Еър”. Ориги­нал­ното про­из­ве­де­ние на попу­ляр­ния компо­зи­тор Ким Брейт­бург за първи път ще бъде пока­зано на зри­те­лите на 12 и 13 сеп­тем­ври. С това голямо съби­тие се отбе­лязва откри­ва­нето на новия сезон в Мос­ков­ската оперета.

Автор на либ­ре­тото е Керен Кава­ле­рян, режисьор — Алина Чевик, а балетмайстор — Ирина Кава­ле­рян. В ролите са Олга Коз­лова, Анна Под­сви­рова, Игор Бала­лаев, Мак­сим Нови­ков, Вячи­слав Шлях­тов и много други.

Романът „Джейн Еър” на англий­ската писа­телка Шар­лот Бронте, за първи път е пуб­ли­ку­ван през 1847 г. и заема 10-​то място в спи­съка на Би Би Си за „200– ​те най-​добри книги в света”. Кла­си­че­с­ката исто­рия за сира­чето със силен харак­тер, което се бори в живота със зъби и нокти и нак­рая успява да намери път към щасти­ето, от много години насам е развъл­ну­вало хората по целия свят. Вече има няколко екра­ни­за­ции на романа, но музи­кал­ното му превъплъще­ние ще бъде пред­ста­вено за пръв път в Русия на сце­ната на Мос­ков­ската оперета.

Мина­лият сезон беше много успе­шен за нашия колек­тив, заяви дирек­торът Вла­ди­мир Тар­та­ков­ски. По думите му, най-​посещавани и оби­чани от зри­те­лите пред­став­ле­ния са били опе­ре­тата на Пол Абра­хам „Бал в Савоя” и „Весе­лата вдо­вица” на Франц Лехар. „На тези поста­новки залата бе препъл­нена, а биле­тите изкупени месеци преди пред­ста­вя­нето им”, кон­ста­тира Тар­та­ков­ски. Раз­бира се, на сце­ната на опе­ре­тата през мина­лия сезон бяха пока­зани и други кла­си­че­ски и любими на зри­те­лите пред­став­ле­ния като „Граф Орлов” и „Монте Кри­сто”. Послед­ното дори бе пред­ста­вено на най-​големия ази­ат­ски фести­вал на мюзикъла в Южна Корея, където изпъл­ни­те­лите на основ­ните пар­тии полу­чиха голямата награда.

С огор­че­ние Тар­та­ков­ски не про­пусна да отбе­лежи, че „Граф Орлов” не бе вклю­чен в кон­курс­ната програма на „Золо­тая маска”. По думите му, експерт­ното жури не разглежда спек­таклите им като достойни пре­тен­денти за уча­стие в пре­стиж­ния кон­курс. Затова тази година дирек­торът дори е изпра­тил заяв­ле­ние до орга­ни­за­то­рите на „Золо­тая маска”, с което офици­ално се отказва от уча­стие занапред. За сметка на това, на 5 сеп­тем­ври „Граф Орлов” ще получи офици­ално преми­ята на Москва в областта на лите­ра­ту­рата и изкуството.

Новият сезон на Мос­ков­ската опе­рета ще бъде много инте­ре­сен. Този път ръко­вод­ството дава път пре­димно на род­ните про­дукции и на мла­дите арти­сти. Една от преми­ерите, които зри­те­лите оча­к­ват с нетърпе­ние, е поста­нов­ката „Волен вятър”. Тя е напра­вена по про­из­ве­де­ни­ето на Исак Дуна­ев­ски, а глав­ната пар­тия ще бъде изпъл­нена от Жана Жердер.

Теме­нуж­ката от Монмартър” на Имре Калман и „При­лепът” на Йохан Щраус също се завръщат на сце­ната на Мос­ков­ския опе­ре­тен театър.

ofmPB0aqR94Джейн Еър (оригинално заглавие на английски Jane

Джейн Еър (оригинално заглавие: на английски: Jane Eyre. An Autobiography.) е първият издаден роман на британската писателка Шарлот Бронте от 1847 година.

Романът разказва историята на Джейн Еър, едно интелигентно и умно момиче, с богато въображение, но с беден произход. Тя губи семейството си още като дете и е изпратена в интернат. Там преживява загубата на единствената си приятелка, която умира от туберкулоза. След завършване на училище, Джейн става учителка и приема работата като гувернантка на едно френско момиче в Thornfield Hall. Тя се влюбва в работодателя си, Едуард Рочестър, и въпреки обикновената си външност и наивен характер, успява да спечели сърцето му. Брачната им церемония е провалена от тайната за валиден брак на Рочестър с психично болна жена, която той от години крие в имението си. Отчаяна от невъзможната им любов, Джейн бяга през нощта и случайно попада в дома на един викарий и неговите две сестри, които впоследствие се оказват нейни братовчеди. Минава време. Един ден Джейн чува във вятъра гласът на Едуард Рочестър, който я вика. Тя тръгва веднага към Thornfield Hall, но там е неприятно изненадана, като намира само руини, останали след опустошителен пожар. Самият Едуард Рочестър е загубил зрението на двете си очи при опит да спаси жена си, която, след като причинява пожара, скача от покрива и умира. Джейн и Едуард се женят. След време Едуард възвръща зрението на едното си око и успява да види първородния си син.

в. “Русия днес”