Москва: НАТО да не плаши с руско ядрено оръжие

Москва: НАТО да не плаши с руско ядрено оръжие

Публикувано от:

В Москва смя­тат като без­осно­ва­телни твър­де­ни­ята на НАТО за про­веж­дани от Русия мащабни военни уче­ния за отра­бот­ване на ядрени задачи, заявиха от Мини­стер­ството на външ­ните работи. От външ­нопо­ли­ти­че­ското ведом­ство заявиха: „Обър­на­хме внима­ние на изказва­нето на 2 март на пър­вия заместник-​генерален сек­ре­тар на НАТО Алек­сандър Верш­боу на конфе­ренция по про­блемите на кон­трола на въоръже­ни­ята, разоръжа­ва­нето и неразпро­стра­не­ни­ето на ядре­ното оръжие в Доха, в което той заяви, че конфликтът в Украйна има изме­ре­ния, свър­зани с упо­тре­бата на оръжия за масово унищожа­ване. Без­апе­лаци­онно се твърди, че в про­веж­да­ните от Русия мащабни военни уче­ния за отра­бот­ване на ядрени задачи, са вклю­чени „ядрени компо­ненти” в тре­ни­ров­ките с обик­но­ве­ните въоръжения.”

Спо­ред външ­нопо­ли­ти­че­ското ведом­ство подобни твър­де­ния не се осно­ва­ват на ника­кви обек­тивни реал­но­сти, което рус­ките вла­сти неед­но­кратно са демон­стри­рали с факти пред тех­ните чуж­де­странни парт­ньори. /„Русия днес”