КОСМОНАВТИ РЕКОРДЬОРИ ПАК ИЗЛИЗАТ В ОТКРИТИЯ КОСМОС

КОСМОНАВТИ РЕКОРДЬОРИ ПАК ИЗЛИЗАТ В ОТКРИТИЯ КОСМОС

Публикувано от:

В края на яну­ари рус­ките кос­мо­навти Сергей Рязан­ски и Олег Котов е възможно да напра­вят непла­ни­рано изли­зане в откри­тия Кос­мос, за да извършат мон­ти­ра­нето на камери за видео­на­блю­де­ние и заснемане на повърх­но­стта на Земята с цел уско­ря­ване опре­де­ля­нето на гео­ложки зони, където могат да въз­ник­нат земе­т­ресе­ния или антропо­генна ката­строфа. Напом­няме, че на 27 декем­ври 2013 година, Котов и Рязан­ски бяха излезли в откри­тия Кос­мос извън модула „Звезда” на Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция с цел мон­ти­ране на съо­т­вет­ните камери. Тогава кос­мо­нав­тите пре­ка­раха рекорд­ните 8 часа и 7 минути, но малко след това каме­рите отка­заха да функци­о­ни­рат. Това е при­чи­ната за новата мисия на двамата кос­мо­навти в откри­тия Кос­мос. Възможно е този път пре­стоят им да продължи повече от този на 27 декем­ври 2013 година. Това е свър­зано с осо­бе­но­стите на пред­сто­ящите задачи, които ще изпъл­ня­ват кос­мо­нав­тите. Сътруд­ниците от Центъра по управ­ле­ние на поле­тите, пре­дупре­диха кос­мо­нав­тите рекор­дьори за извън­ред­ната им задача, за да могат те навреме да започ­нат подго­тов­ката си. Експер­тите смя­тат, че неуре­диците с каме­рите са свър­зани с кабе­лите, разпо­ложени вътре в станци­ята, а не със състо­я­ни­ето на самите камери. А дали е така — пред­стои да се установи..