КОМУНИСТИТЕ СА КАТЕГОРИЧНИ: ЛЕНИН ЩЕ ОСТАНЕ В МАВЗОЛЕЯ

„Ленин за първи път съз­дава пар­тия от нов тип, която при­ема разпад­нала се, рух­нала импе­рия, изго­ряла в Пър­вата све­товна война заедно с другите импе­рии, и съз­дава велика съюзна държава, където глав­ните цен­но­сти са трудът, спра­вед­ли­во­стта, хума­низмът и уваже­ни­ето към бъдещето на чове­че­ството, преди всичко към мла­дото ново поко­ле­ние”, това каза лидерът на КПРФ Гена­дий Зюга­нов в речта си на цере­мо­ни­ята по повод 90-​годишнината от смъртта на вожда на Октом­врий­ската рево­люция. Пред­ста­ви­тели на кому­ни­сти­че­с­ката пар­тия положиха венци и цветя пред мав­зо­лея. Ленин трябва да остане в мав­зо­лея, където той е погре­бан на законни осно­ва­ния по волята на народа, каза още лидерът на КПРФ, опо­ни­райки на пред­ложе­ни­ето на лидера на ЛДПР Жири­нов­ски тялото на Ленин да бъде изва­дено от мав­зо­лея и погре­бано. Кому­ни­стите са катего­рични, че ще се защи­тават с всички възможни сред­ства, ако се вземе реше­ние за погре­бе­ние на Вла­ди­мир Илич.

По повод годиш­ни­ната от смъртта му бе обявен сво­бо­ден вход в мемо­ри­ал­ния музей „Горки Ленин­ские”, а посе­ти­те­лите бяха почерпени с чай. За първи път след смъртта на Вла­ди­мир Илич зара­бо­тиха всички часов­ници в музея.

Край Санкт Петер­бург, в музея „Шалаш”, бе открита юби­лейна изложба, посве­тена на образа на Ленин, пре­съз­да­ден в творби на съвет­ското и пост­съвет­ското изку­ство в раз­лични жан­рове — живопис, графика, пла­кати, скулп­тура, декоративно-​приложно изку­ство. Образът на вожда остава през годи­ните един от глав­ните поли­ти­че­ски сим­воли, но той се променя — всеки поврат в идео­логи­че­ския курс поражда нови трак­товки на образа на Ленин, отбе­ляз­ват орга­ни­за­то­рите на изложбата.

В цялата страна са запа­зени памет­ници на Ленин, много улици площади и буле­варди продължа­ват да носят него­вото име..