Какво означава присъствието на Си Дзинпин на парада на Победата?

Какво означава присъствието на Си Дзинпин на парада на Победата?

Публикувано от:

Меж­ду­на­род­ната общ­ност продължава да обсъжда с инте­рес при­състви­ето на пред­се­да­теля на Китай­с­ката народна репуб­лика Си Дзин­пин на Парада на побе­дата на 9 май в Москва. Въпреки че от съби­ти­ето изми­наха повече от две сед­мици, и досега зву­чат раз­съж­де­ния за това как визи­тата на държав­ния глава на Китай е повли­яла върху руско-​китайските отноше­ния и какво ще донесе тя за меж­ду­на­род­ния ред като цяло.

Още преди отпъту­ва­нето на Си Дзин­пин за Русия в китайския интер­нет започ­наха да се спо­де­лят малки дву­е­зични клипове за отноше­ни­ята между Москва и Пекин. В тези петми­нутни филм­чета китайс­ките жители, неза­ви­симо от пола и въз­растта си, спо­де­лят какво оча­к­ват от отноше­ни­ята с Русия и се въз­хища­ват от Вла­ди­мир Путин. Някои аме­ри­кан­ски медии смя­тат, че всичко това има поли­ти­ческа подплата, че звучи пре­ка­лено опти­ми­стично и игно­рира онези исто­ри­че­ски съби­тия, когато в отноше­ни­ята между Съвет­ския съюз и Китай беше настъпил раз­кол. Тези размисли обаче изобщо не съо­т­вет­стват на мислите на китайците.

Пър­во­на­чал­ният зами­съл на клипо­вете беше много обик­но­вен — преди визи­тата на Си Дзин­пин в Москва да бъде пока­зана друж­бата между Китай и Русия, а не да се прави пълен обзор на тех­ните отноше­ния. Затова изобщо не беше необ­хо­димо да се при­пом­нят мина­лите обиди. Раз­бира се, никой не отрича, че любо­вта на китайците към Русия не е тол­кова про­ста, както изглежда на пръв поглед. Целта на клипо­вете обаче беше да се съз­даде необ­хо­димата атмо­сфера в наве­че­ри­ето на прего­во­рите между държав­ните глави на двете страни.

И така, защо Си Дзин­пин стана поче­тен гост на Парада на побе­дата? Спо­ред мен него­вото посеще­ние беше важно не само за Москва, но и за Пекин.

През мина­лата година заради кри­зата в Украйна Русия беше под­ложена на санкции и изо­лация от страна на САЩ и Европа, рабо­тите не вър­вяха добре. Затова за нея парадът в чест на Деня на побе­дата беше изклю­чи­телно важен. Москва се надя­ваше с помощта на това съби­тие да разиг­рае сво­ята исто­ри­ческа карта и да постигне про­бив на меж­ду­на­род­ната арена.

Мне­ни­ята на Китай и на Русия по въпроси, засягащи Вто­рата све­товна война съвпа­дат. Пекин искаше с помощта на това за поре­ден път да упрекне Япо­ния, която изобщо не желае да при­знае сво­ите минали грешки. Затова за при­състви­ето на парада имаше безпреце­дентна роля. Освен това китайс­ките военни за първи път участваха в руски парад. И това озна­ча­ваше, че не само Китай под­крепя Путин, но и той също под­крепя Китай.

Аз при­съствах както на прего­во­рите между Си Дзин­пин и Вла­ди­мир Путин, така и на съвмест­ната им пре­с­конфе­ренция. Затова знам, че в сво­ите встъпи­телни речи и двамата засегнаха исто­ри­че­ски въпроси. Преди всичко гово­риха, раз­бира се, за мястото и при­носа на Русия и Китай по време на Вто­рата све­товна война. Второ, те под­чер­таха, че не бива да се изопа­чава исто­ри­ята и да се отри­чат исто­ри­че­с­ките факти. Си Дзин­пин реши да не говори кон­кретно за Япо­ния, а Путин обрат­ното — изрази сво­ята твърда гледна точка. Този път държав­ният глава на Рус­ката феде­рация не напразно раз­реши на япон­ски жур­на­ли­сти да при­състват на пре­с­конфе­ренци­ята. Много от тях бяха посто­янни коре­спон­денти в Пекин и про­пъту­ваха дългия път до Москва, за да раз­бе­рат глед­ната точка на лиде­рите на Русия и Китай по повод исто­ри­че­с­ките въпроси. От това можем да напра­вим извода, че през тази година за япон­ските жур­на­ли­сти е извън­редно важно да знаят с какво се занима­ват Москва и Пекин.

Си Дзин­пин под­крепя Русия не само по поли­ти­че­ски въпроси, но и по ико­номи­че­ски. Много медии писаха, че двете страни са подпи­сали повече от 30 документа на обща сума около 25 млрд. долара. Спо­ред мен обаче истин­ската стой­ност е много по-​висока. Така напри­мер само в про­екта за висо­ко­ско­ростна желе­зо­пътна маги­страла Москва — Казан пра­ви­тел­ствата и предпри­я­тия от двете страни имат наме­ре­ние да вложат над 20 млрд. долара. Москва и Пекин склю­чиха също така и рам­ково спо­ра­зуме­ние за доставка на газ по Запад­ния марш­рут — цере­мо­ни­ята за подпи­сва­нето на офици­ал­ното спо­ра­зуме­ние е опре­де­лена за сеп­тем­ври, когато Вла­дими Путин ще направи офици­ално посеще­ние в Китай­с­ката народна република.

Един от важ­ните пунк­тове на руско-​китайското сътруд­ни­че­ство във финан­со­вата сфера е фактът, че стра­ните решиха да уве­ли­чат маща­бите на плаща­ни­ята в наци­о­нална валута. Това вклю­чва и сътруд­ни­че­ството по големи про­екти, където плаща­ни­ята също ще ста­ват в рубли и юани. Китай­с­ката страна обеща да използва гъв­кав под­ход и да помогне на Русия да се справи със санкци­он­ния натиск.

Тяс­ното сътуд­ни­че­ство между Москва и Пекин във воен­ната и ави­о­кос­ми­че­с­ката област, както и в сфе­рата на съз­да­ване на само­лети, тежки вер­то­лети и навигаци­онни системи при­в­лича внима­ни­ето на све­тов­ната общност.

Освен всичко, казано по-​горе, най-​важният про­бив при визи­тата на Си Дзин­пин стана коор­ди­ни­ра­нето на стра­теги­че­ското раз­ви­тие на двете стани в рам­ките на китайския про­ект Ико­номи­че­ски пояс по Пътя на копри­ната и на рус­ката иници­а­тива Евразийски ико­номи­че­ски съюз (ЕАИС). Не е тайна, че Москва пър­во­на­чално имаше съм­не­ния по повод Ико­номи­че­ския пояс по Пътя на копри­ната, тъй като той ще преми­нава през реги­они, които тра­дици­онно са били сфера на вли­я­ние на Русия и биха попре­чили на про­екта на Путин

ЕАИС. Този път държав­ните глави на двете страни лично подпи­саха спо­ра­зуме­ние, в което се дого­во­риха да коор­ди­ни­рат стра­теги­ята на раз­ви­тие. Това е доста рядък поли­ти­че­ски консенсус.

Русия и Китай умеят да пре­одо­ля­ват раз­ногла­сия и именно заради това те си сътруд­ни­чат тясно. Освен това Путин и Си са при­я­тели. След като встъпи в длъж­ност пред­се­да­тел на КНР Си Дзин­пин избра именно Русия за обект на пър­вата си задгра­нична визита, а през тази година той стана поче­тен гост на Парада на побе­дата. За крат­кия отрязък време, равен на две години, лиде­рите на двете страни са се срещали офици­ално 11 пъти. Това става рядко в исто­ри­ята на китай­с­ката дипломация.

Вла­ди­мир Путин се слави с това, че обик­но­вено закъс­нява за срещи с офици­ални гости. Когато през вто­рата поло­вина на деня обаче Си Дзин­пин се при­земи в Москва, в уре­че­ния час рус­кият пре­зи­дент го оча­кваше в Георги­ев­ската зала на Големия кремъл­ски двоец. Той показа и почи­та­ни­ето си към госта и с факта, че пред сте­ните на Кремъл го посрещна Кава­ле­рийският поче­тен ескорт на Пре­зи­дент­ския полк.

В почив­ките на много­бой­ните прего­вори лиде­рите на двете страни бесед­ваха на четири очи в при­състви­ето на един пре­во­дач. Освен обсъж­да­нето на дву­стран­ните отноше­ния и важни меж­ду­на­родни про­блеми Си Дзин­пин и Вла­ди­мир Путин обме­няха идеи в областта на държав­ното управ­ле­ние. Прего­во­рите бяха тол­кова пло­до­творни, че тряб­ваше да бъдат удължени с два часа. Търже­стве­ните меропри­я­тия, които бяха опре­де­лени след края им, се наложи също така да бъдат отсрочени.

На проща­ване държав­ните глави на двете страни си стис­наха ръце. При­състващите оста­наха с впе­чат­ле­ни­ето, че те не искат да се раз­де­лят — тол­кова много още има да се обсъжда. Си Дзин­пин каза, че имат сход­ство в харак­те­рите си с Путин. Рус­кият пре­зи­дент пък на свой ред пред­ложи да се срещат не само по време на офици­ални визити и на меж­ду­на­родни конфе­ренции. Ако има какво да се обсъжда, защо да не се срещат по всяко време? Дори това да бъдат частни визити.

В тази вечер времето в Москва беше про­хладно. По тънко сако Путин изпращаше пред­се­да­теля на КНР до колата. След това той стоя дълго на про­низ­ващия вятър и гле­даше отда­ле­ча­ващия се автомобил.

Щом стана въпрос за тес­ните отноше­ния между държав­ните глави на Русия и Китай, не мога да не си спомня за съби­тия с дву­го­дишна дав­ност. През 2013 г. срещата на най-​високо рав­нище на Азиатско-​Техоокеанското ико­номи­че­ско сътруд­ни­че­ство (АТИС), която се про­веде на ост­ров Бали в Индо­не­зия, съвпадна с рож­де­ния ден на Путин. По това време той тъкмо се беше раз­вел и се чув­стваше само­тен, но на Бали не му се наложи да ску­чае, тъй като там беше Си Дзин­пин. Той не само подари на рус­кия пре­зи­дент праз­нична торта, но и изпи с него три чашки водка.

По-​рано Путин никога не пиеше на при­еми силни напитки, но по време на срещата със Си Дзин­пин си поз­воли. През май мина­лата година по време на Съвеща­ни­ето по вза­и­мо­действие и мерки за дове­рие в Азия, което се състоя в Шан­хай, поиска водка Мао­тай, тъй като ще му помогне да облекчи стреса си от рабо­тата. След подпи­сва­нето на спо­ра­зуме­ни­ето за доставка на газ по Източ­ния марш­рут, държав­ните глави на Русия и Китай решиха да отпраз­ну­ват това съби­тие. Китайците имат пого­ворка: „При среща на близки при­я­тели и хиляда чаши са малко.” Путин и Си Дзин­пин потвър­диха тези думи.

Но нека се вър­нем към неот­дав­наш­ната визита на пред­се­да­теля на КНР в Москва. Наблю­да­тел­ните хора лесно ще забе­лежат, че от всички чуж­де­странни гости, при­съствали на парада, Син Дзин­пин и съпругата му Пен Люан при­стиг­наха на Чер­ве­ния площад малко по-​късно от другите. По време на парада лидерът на Китай седеше от дяс­ната страна на Путин. Спо­ред пра­ви­лата на меж­ду­на­род­ния ети­кет този, който седи отдясно, е най-​уважаваният. Вляво от рус­кия пре­зи­дент седяха вете­рани от Вто­рата све­товна война и пре­зи­дентът на Репуб­лика Казах­стан Нур­сул­тан Назар­баев. Всичко беше изпипано до подроб­но­сти. Путин искаше да покаже на Си своето осо­бено отноше­ние към него.

За отноше­ни­ята между лиде­рите на Русия и Китай каз­ват: „Между вели­ките умове има сход­ство.” Бри­тан­с­ката преса обаче твърди, че въпреки отстъп­ките за Пекин от страна на Москва, рано или късно тех­ните стра­теги­че­ски инте­реси ще се сблъс­кат. Не, те имат само един път — да ста­ват все по-​близки и по-​близки. Сегаш­ната обста­новка, както вътре в самите страни, така и в меж­ду­на­род­ните отноше­ния, дик­тува необ­хо­димо­стта от парт­ньор­ство между Русия и КНР. Докато между двете стани е налице сътруд­ни­че­ство, рискът от отсла­б­ване на една от тях се снижава, което поз­во­лява да се постигне баланс и мир в целия свят. В про­ти­вен слу­чай на све­тов­ната арена изцяло и напълно ще господ­стватСАЩ.

(„Лянхе дзи­бао”, Сингапур)

Източник: в. Русия днес – Россия сегодня