MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 24, 2018: First Deputy TASS Director General Mikhail Gusman (L) interviews Italy's Prime Minister Giuseppe Conte on his visit to an exhibition of Venetian painting titled "From Tiepolo to Canaletto and Guardi" and held at the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow. Stanislav Krasilnikov/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒÀÑÑ Ìèõàèë Ãóñìàí è ïðåìüåð-ìèíèñòð Èòàëèè Äæóçåïïå Êîíòå (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ îáìåíà ïîäàðêàìè ïî îêîí÷àíèè èíòåðâüþ â ðàìêàõ ïîñåùåíèÿ âûñòàâêè "Îò Òüåïîëî äî Êàíàëåòòî è Ãâàðäè" â ÃÌÈÈ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 24, 2018: First Deputy TASS Director General Mikhail Gusman (L) interviews Italy's Prime Minister Giuseppe Conte on his visit to an exhibition of Venetian painting titled "From Tiepolo to Canaletto and Guardi" and held at the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow. Stanislav Krasilnikov/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒÀÑÑ Ìèõàèë Ãóñìàí è ïðåìüåð-ìèíèñòð Èòàëèè Äæóçåïïå Êîíòå (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ îáìåíà ïîäàðêàìè ïî îêîí÷àíèè èíòåðâüþ â ðàìêàõ ïîñåùåíèÿ âûñòàâêè "Îò Òüåïîëî äî Êàíàëåòòî è Ãâàðäè" â ÃÌÈÈ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

Италианският Премиер признал, че руската култура заема важно място в сърцето му

Публикувано от:

МОСКВА, 25 октомври /ТАСС /. Италианският премиер Джузепе Конте е истински почитател на руската култура и руската литература, както е признал в ексклузивно интервю с първия заместник-генерален директор на ТАСС Михаил Гусман.

“Аз съм много привързан към руската култура”- казал Конте. Тя заема  много важно място в сърцето ми. Защо? По лични причини: любов към музиката, любов към литературата,  четох много руска класическа литература и слушах много музика”.

“Разбира се, аз не съм голям специалист”, – продължил премиерът. – Аз се самообразовах по този въпрос.  Но не е възможно да си представим, че един културен човек няма да бъде запален, включително по руската литература. Тя е съкровище и огромно богатство. ”

Ръководителят на италианското правителство припомнил, че неговият офис в Рим през онези години, когато бил на адвокатска практика, се намирал в същото  здание, където се помещавал  Руският център за наука и култура. “Няколко пъти ми се случваше,  когато се спусках  по стълбите вечер след работа, да чувам някакъв концерт, влизах да послушам и оставах там”, добавил той.

Източник: https://tass.ru/interviews/5718403