За Путин историята е много важен предмет

За Путин историята е много важен предмет

Публикувано от:

В четвъртък пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин се срещна с експер­тите, които раз­ра­бот­ват концепци­ята на новия учебно-​методичен комплекс по руска исто­рия. Пре­зи­дентът пред­ложи да се дис­ку­тира и обмисли въпро­сът за син­хро­ни­за­ция на курса по исто­рия на Русия с този по чуж­де­странна исто­рия, който се препо­дава в учи­лищата, като се използва опитът на редица руски вузове, най-​вече на МГИМО. Путин отбе­ляза също, че трябва да се обърне сери­о­зно внима­ние на про­фе­си­о­нал­ната подго­товка на препо­да­ва­те­лите по исто­рия, които да умеят и активно да използ­ват съвремен­ните информаци­онни ресурси. По думите на пре­зи­дента в рус­кото обще­ство активно и заин­те­ре­со­вано се обсъж­дат про­блемите, свър­зани с исто­ри­ята и ней­ното препо­да­ване в учи­лищата и вузо­вете. „Защото от тези оценки до голяма степен зависи как обще­ството се отнася към това, което пра­вим днес и какви пла­нове гра­дим в по-​близка и по-​отдалечена исто­ри­ческа пер­спек­тива”, каза Путин. Спо­ред него именно това е при­чи­ната за раз­га­ряне на стра­стите около исто­ри­че­с­ката проблематика..