ЗАСИЛВАТ СЕ ГЛАСОВЕТЕ В ПОДКРЕПА НА МОСКВА

Какъв е бил произходът на варягите?

Ико­номи­че­с­ките санкции на ЕС и САЩ срещу Русия са глупост, тъй като няма да постиг­нат целите си, а ще нане­сат удар по самите тях. Това заяви бившият канц­лер на ФРГ Хелмут Шмит, цити­ран от в. „Цайт”. Спо­ред него е грешка и прекъ­сва­нето на сътруд­ни­че­ството с Москва в рам­ките на Г-​8. „Сега тези срещи биха били осо­бено полезни. Във всеки слу­чай — по-​полезни за мира, откол­кото санкци­ите. Все пак, форматът Г-​8 вече не е тол­кова важен, кол­кото Г-​20, където Русия продължава да е пъл­ноце­нен член”, смята Шмит.

Съще­временно герман­ският канц­лер Ангела Мер­кел се изказа за реша­ване на кри­зата около Украйна по поли­ти­че­ски път без въвеж­дане на ико­номи­че­ски санкции срещу Русия. След срещата си с пре­зи­дента на Южна Корея Пак Гън-​хе тя заяви, че запад­ните страни не са достиг­нали етапа, който предпо­лага налага­нето на ико­номи­че­ски санкции срещу Москва. „И аз се надя­вам, че това може да бъде избегнато”, каза Мер­кел и добави, че тя действа за дее­ска­лация на напреже­ни­ето около укра­ин­ската криза. Герман­ски експерти и биз­не­смени смя­тат, че ико­номи­че­ски санкции срещу Русия биха имали много нега­тивно вли­я­ние върху ико­номи­ката на Германия.

Освен това Бер­лин раз­кри­ти­кува комен­та­рите на бившия премиер на Украйна Юлия Тимошенко, която каза, че е готова да грабне авто­мата и да раз­стреля рус­наците в Украйна, заедно с Вла­ди­мир Путин. „Има гра­ници в гово­ре­нето и мисле­нето, които не бива да бъдат пре­кра­ч­вани”, каза пра­ви­тел­стве­ният гово­ри­тел Щефен Зай­берт и уточни, че пред­ста­вите за наси­лие са далеч извън тези гра­ници. Той посъветва Тимошенко да си държи езика зад зъбите.

Тези изказва­ния, напра­вени след срещата на Обама с лиде­рите наЕС в Брюк­сел, показ­ват напраз­ните надежди на Барак Обама да обе­дини около себе си Европа, за да накаже Русия. Увис­наха във въз­духа думите на съвет­нич­ката му по наци­о­нал­ната сигур­ност Сюзън Райс, че оби­кол­ката на пре­зи­дента в Европа щяла да покаже изо­лаци­ята на Русия.

„За целия свят ще стане оче­видно, че Русия е все повече и повече изо­ли­рана на меж­ду­на­род­ната сцена и че меж­ду­на­род­ната общ­ност, начело със САЩ, под­крепя укра­инците и тях­ното пра­ви­тел­ство и твърдо въз­наме­рява да накара Русия да плати висока цена”. За голямо неудо­вол­ствие на Белия дом това не само не се случи, но стана тъкмо обрат­ното — в изо­лация се ока­заха САЩ.

Китай, Индия, Бра­зи­лия и ЮАР осъдиха санкци­ите като инструмент за раз­реша­ва­нето на укра­ин­ската криза. По време на срещата за ядрена сигур­ност в Хага мини­стрите на външ­ните работи на стра­ните отБРИКС излез­наха със спе­ци­ална декла­рация, осъж­даща поли­ти­ката на санкции, като я наре­коха про­ти­во­ре­чаща на принци­пите и Устава наООН.

В офици­а­лен комен­тар китай­с­ката агенция „Син­хуа” пише, че „от Косово до Южна Осе­тия и от Комор­ските ост­рови до Крим запад­ните страни при­лагат двойни стан­дарти в меж­ду­на­род­ните отноше­ния, съоб­ра­зя­вайки се със соб­стве­ните си инте­реси. Западът оце­нява по раз­ли­чен начин обя­вя­ва­нето на неза­ви­симост. Когато има изгода го про­възгла­сява за акт на „наци­о­нално само­опре­де­ле­ние”, а когато няма — за „сепа­ра­тистки действия”. Подобно отноше­ние напомня за диагно­зата „раз­дво­е­ние на лич­но­стта” и тогава е трудно да се спе­чели дове­ри­ето на меж­ду­на­род­ната общност”.

„Смя­таме рус­кия пазар за стра­теги­че­ски и не виждам при­чини да опит­ваме да реша­ваме поли­ти­че­ски про­блеми посред­ством ико­номи­че­ски санкции, които ще са в ущърб и на двете страни”, заяви тези дни и сло­ваш­кият премиер Роберт Фицо. Унгар­ският външен мини­стър Янош Мар­тони пре­дупреди, че подобни санкции ще разпа­лят „дълга ико­номи­ческа война” с тежки после­дици за стра­ната му. Чеш­кият премиер Боху­слав Соботка каза, че ико­номи­че­ски санкции не са необ­хо­дими, защото те ще уда­рят зае­то­стта в стра­ната му и до 50 000 души ще загу­бят работа заради ангажи­ра­но­стта им в износа към Русия.

Санкци­ите срещу Русия са опит на западни поли­тици да се оправ­даят пред обще­стве­ното мне­ние и да пре­хвър­лят на Русия отго­вор­но­стта за соб­стве­ните си про­вали. Светът не е шахматна дъска, в него живеят реални хора със сво­бодна воля, а не пешки и кра­лици, местени по шахмат­ната дъска от нечия ръка”, заяви пред рус­ката Дума ней­ният пред­се­да­тел Сергей Наришкин.

error: Съдържанието ни е авторско!