Западът е разположил 400 бази и пунктове около Русия

Западът е разположил 400 бази и пунктове около Русия

Публикувано от:

САЩ и другите западни страни са съз­дали около Русия около чети­ри­сто­тин военни бази и други военни обекти, заяви заместник-​министърът на отбра­ната Ана­то­лий Анто­нов в ефира на радио­станция „Эхо Москвы”, цитирано от вестник Русия днес – Россия сегодня.

Той каза: „Това са само открити данни. Всеки чита­тел и слуша­тел може да ги пре­сметне. А ние, които рабо­тим в Мини­стер­ството на отбра­ната, си зада­ваме въпроса — какво пра­вят те около нас?”

В отго­вор на въпрос не тряб­ваше ли навремето Русия да влезе в НАТО, Анто­нов каза: „Никой не ни чака там.”

Едно­временно с това Анто­нов изрази мне­ние, че не е необ­хо­димо да се съз­дава про­ти­во­вес на НАТО с Индия и Китай: „Не смя­там, че трябва да съз­да­ваме няка­кви бло­кове, съюзи, за да спи­раме НАТО. Ние не дружим срещу някого, ние не се каним да вою­ваме.” Той добави още: „Все пак не е моя работа да отго­ва­рям на пред­ложе­ние на мини­сътъра на отбра­ната на Иран. За тази работа си имаме свой вое­нен министър.”

Това беше и задо­чен комен­тар на пред­ложе­ни­ето на мини­стъра на отбра­ната на Иран за съз­да­ване на вое­нен съюз между Иран, Китай и Русия, про­зву­чало на Четвър­тата мос­ков­ска конфе­ренция по сигурността.

Анто­нов говори и за достав­ката на зенитни ракетни системи на Иран, като под­черта, че Русия няма меж­ду­на­родни огра­ни­че­ния за доставка на Техе­ран на С-​300: „Това не е напа­да­телно въоръже­ние. Това е отбра­ни­телна система за про­ти­во­въз­душна отбрана. Дори САЩ при­зна­ват, че С-​300 не попа­дат под забра­ната на ООН. Защо тогава да не можем да доста­вяме отбра­ни­телно въоръжение?”

В същото време той съобщи, че е бесед­вал с пред­ста­ви­тел на Израел, който е казал, че стра­ната му е про­тив достав­ките на такива системи за Техе­ран, за да оста­нат открити иран­с­ките ядрени обекти за вся­ка­кви действия от страна на Израел.