Журналист уличи в лъжа украинските медии

Укра­ин­ският жур­на­лист и медиен експерт Ана­то­лий Шарий уличи в лъжа укра­ин­ските сред­ства за масова информация. Той ана­ли­зира мате­риал на информаци­он­ния пор­тал inforesist​.org, пуб­ли­ку­ван на 13 юли под загла­вие „В нощта на 12 срещу 13 юли силите на анти­те­ро­ри­стич­ната опе­рация предот­вра­тиха нахлу­ване на войски на РФ в Украйна”.

Изда­ни­ето пише: „Днес в 00.45 часа от КПП „Изва­рино” в укра­ин­ска тери­то­рия дъл­боко нахлу колона руска бро­ни­рана тех­ника. Раз­лични източ­ници в Мини­стер­ството на отбра­ната и в Гра­нич­ната служба опре­де­лят броя им от 100 до 200 машини — тан­кове, БМП и бро­ни­рани автомо­били КамАЗ”.

Медий­ният експерт открива про­ти­во­ре­чи­ето в след­ващия абзац на информаци­ята, където се казва, че рус­ките войски не са пре­секли гра­ницата: „Беше вдиг­ната и задействана авиаци­ята, обявена бе тре­вога във всички родове войски и силови мини­стер­ства. Групи­ров­ката на щурмо­вата авиация за първи път беше под­си­лена с група за авиаци­онно при­кри­ване — пре­хващачи, тъй като се предпо­лагаше про­ти­во­действие от рус­ката авиация на ПВО. В послед­ния момент обаче рус­наците не риску­ваха да пре­се­кат гра­ницата на Украйна. В резул­тат на това коло­ната беше ата­ку­вана от въз­духа, една част от тех­ни­ката беше унищожена, друга част отстъпи назад в тери­то­ри­ята на Русия.”

Това не е пър­вото раз­об­ли­ча­ване на укра­ин­ски медии, напра­вено от Ана­то­лий Шарий. Резюми­райки своя ана­лиз на пре­сата, жур­на­ли­стът отново стига до неутеши­тел­ния извод: „Когато укра­ин­ските медии пишат в един абзац едно, а в след­ващия опро­верга­ват онова, което е напи­сано в пред­ния, това озна­чава, че те знаят, че пишат за хора без мозък.”

 

error: Съдържанието ни е авторско!