Експерти подредиха губернаторите според заслугите им

Бро­ени месеци преди избо­рите експер­тите от Фонд за раз­ви­тие на граж­дан­ското обще­ство (ФоРГО) внима­телно сле­дят динами­ката в позици­ите на гла­вите на реги­о­ните. В послед­ния рейтинг, съста­вен въз основа на експерт­ните оценки и изме­ре­ни­ята в медий­ното поле за пери­ода 16 март — 27 април лидира губер­на­торът на Кеме­ров­ска област Аман Тулеев, пише в. Русия днес – Россия сегодня.

Социо­ло­зите отбе­ляз­ват, че лицата в новия рейтинг са съв­сем раз­лични от пред­ста­ве­ните в спи­съка в резул­тат на ана­лиза преди два месеца. Този факт се обяс­нява с появата на нови фак­тори, като напри­мер наб­лижа­ващите избори в реги­о­ните, поясни ръко­во­ди­те­лят на ФоРГО Кон­стан­тин Костин. Именно пре­диз­бор­ният фак­тор е превър­нал в лидер губе­ра­тора Аман Тулеев и пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин вече му пожела успех, ако самият той реши отново да се кан­ди­да­тира за поста.

Друг раз­ли­чен от пре­диш­ните фак­тор, който се е отра­зил върху рейтинга на губер­на­то­рите, е кри­тич­ната ситу­ация с гор­ските пожари. Нито експер­тите, нито меди­ите не биха могли да под­ми­нат неща­сти­ето на хората, загу­били домо­вете си и сери­о­з­ните щети за ико­номи­ката и еко­логи­ята в постра­да­лите реги­они. Това е една от при­чи­ните лидери, но с отрица­те­лен знак — в загуба на позици­ите, се ока­заха гла­вите на Хака­сия Вик­тор Зимин и на Забай­кал­ския край Кон­стан­тин Илков­ски. В слу­чая със Зимин роля е изиграло и нараства­нето на без­ра­бо­тицата в реги­она, а с Илков­ски — задър­жа­нето на ръко­во­ди­теля на Държав­ната гор­ска служба в реги­она по обви­не­ние в зло­упо­треба със служебно положе­ние, както и про­валът на програмата за пре­сел­ване на хората от ава­рий­ните жилища.

Експер­тите под­чер­та­ват, че ситу­аци­ята с ава­рий­ните жилища като цяло се ока­зала един от глав­ните фак­тори, отра­зя­ващи се на позици­ите на губер­на­то­рите. Сред загу­би­лите по тази точка са губер­на­торът на Вологод­ска област Олег Кувшин­ни­ков, гла­вата на Репуб­лика Калми­кия Алек­сей Орлов и на Коми — Вяче­слав Гай­зер. Същата ситу­ация обаче е повли­яла положи­телно на рейтинга на гла­вата на Карачавео-​Черкесия Рашид Тем­ре­зов, на губер­на­тора на Тюмен­ска област Вла­ди­мир Яку­шев и на гла­вата на Кам­чат­ския край Вла­ди­мир Илю­хин. Реша­ва­нето на про­блемите с оста­ре­лия жилищен фонд е един от пунк­то­вете на майс­ките укази на пре­зи­дента Путин и за спра­вя­нето с про­блема са били отпус­нати много сред­ства, пояс­нява вли­я­ни­ето на този фак­тор Кон­стан­тин Костин.

Есте­ствено вли­я­ние върху позици­ите на ръко­во­ди­те­лите оказва и това как те се спра­вят с раз­ви­ти­ето на реги­она в усло­ви­ята на слож­но­сти в ико­номи­ката. В това отноше­ние сред успеш­ните се наре­ждат губер­на­то­рите на Омска, Тюмен­ска, Брян­ска, Том­ска област и гла­вата на Чувашия.

Пока­за­телно, че и лич­ност­ното пове­де­ние също „движи” рейтинга е слу­чаят с губер­на­тора на Уля­нов­ска област Сергей Моро­зов. Става дума, че в наве­че­ри­ето на 9 май 20-​годишната сту­дентка Нина Долгова, избрана за пред­се­да­тел на Мла­деж­кия пар­ламент в Уля­новск, пуб­ли­кува в соци­ал­ните мрежи своя снимка заедно с губер­на­тора Моро­зов: двамата са пред обе­лиска „30-​години от побе­дата във ВОВ” и на фона на име­ната на заги­на­лите воини усмих­на­тият Моро­зов прави „ушички” на гла­вата на сту­дентка. По този повод пре­зи­дентът на Фонда за защита пра­вата на вете­ра­ните Алек­сей Шилов реагира остро и нарече кощун­ство пове­де­ни­ето на губер­на­тора. От своя страна Моро­зов поясни, че най-​добрата памет за заги­на­лите предци е по-​добрият живот за тех­ните наслед­ници тук и сега. „Никого не съм искал да оскър­бя­вам с този жест, про­сто бях в добро настро­е­ние в слън­че­вия ден”, каза Моро­зов, но соб­стве­ната му шега му изигра лоша шега.

error: Съдържанието ни е авторско!