Експериментират реакциите на човешкото тяло на Луната

Експериментират реакциите на човешкото тяло на Луната

Публикувано от:

Учени и медици от Русия започ­наха пър­вия в света експе­римент по изу­ча­ва­нето на физио­логи­че­с­ките ефекти при пре­би­ва­ва­нето на човека на повърх­но­стта на небесно тяло с понижена гравитация.

Про­веж­да­нето на експе­римен­тите ще поз­воли да се про­учат реакци­ите на човеш­кия орга­низъм при усло­вия, в които ще се наложи на кос­мо­нав­тите да рабо­тят на Луната.

В изслед­ва­ни­ята участват 12 мъже доб­ро­волци. Те са под­ложени на 3-​седмичен лежащ режим под раз­лични ъгли на разпо­ложе­ние на тялото относно хори­зон­тал­ната ос. Учени и медици от няколко руски изсле­до­ва­тел­ски инсти­тута ще кон­тро­ли­рат и оце­ня­ват функци­о­нал­ното състо­я­ние на доб­ро­волците като използ­ват най-​съвременни методи за диагно­стика и научна апаратура.

Глав­ната цел на експе­римен­тите ще бъде изу­ча­ва­нето на реакци­ите на сърдечно-​дихателната система и на опорно-​двигателния апа­рат на човека при моде­ли­рано понижа­ване на силата на теже­стта. Именно при такива усло­вия ще живеят и рабо­тят кос­мо­нав­тите на Луната. Пър­вата серия експе­рименти се състои от 20 изслед­ва­ния. Пла­ни­рани са общо 5 научни опита, раз­че­тени за няколко години напред.