Екипът на Путин извърши чудеса

Екипът на Путин извърши чудеса

Публикувано от:

Експер­тите на агенция Bloomberg смя­тат, че рус­ката ико­номика е успяла да пре­одо­лее пери­ода на паника, пре­диз­ви­кан от мина­лого­диш­ното падане на цените на пет­рола. Спо­ред тях този факт най-​после трябва да накара запад­ните поли­тици да раз­бе­рат, че огра­ни­чи­тел­ните ико­номи­че­ски мерки не само не могат да дове­дат Русия до ико­номи­че­ски крах, но и няма да повлияят на поли­ти­че­с­ката ситу­ация в страната.

Съот­ноше­ни­ето между курса на руб­лата и цената на пет­рола марка Brent доказва, че сега руб­лата укрепва много по-​бързо, откол­кото цената на чер­ното злато. А това доказва, че стра­теги­ята на спе­ку­лан­тите, които вземат заеми в долари, а дават кре­дити в рубли, всъщ­ност поддържа ръста на руб­лата. Можем да напра­вим извода, че ико­номи­че­с­ката команда на Путин върши чудеса, комен­ти­рат експер­тите на Bloomberg.

Тези дни при завръща­нето си от меж­ду­на­ро­ден ико­номи­че­ски форум в Китай пър­вият вицепремиер на Русия Игор Шува­лов заяви, че сегаш­ната ситу­ация в стра­ната е много по-​добра от прогно­зи­ра­ната и още през 2016 г. ще ста­нем сви­де­тели на ико­номи­че­ски ръст. Оказва се, че в пра­ви­тел­ството са оча­к­вали после­диците от кри­зата да бъдат много по-​тежки, откол­кото са в действителност.

Всичко се раз­вива далеч не лошо. В края на мина­лата година имахме доста големи опа­се­ния за ико­номи­че­с­ката обста­новка през пър­вата поло­вина на 2015 г. Те не се сбъд­наха по нега­ти­вен сце­на­рий и това вече е добре”, заяви Шува­лов. Спо­ред него общата финансово-​икономическа кар­тина се е раз­вила благопо­лучно благо­да­ре­ние на син­хро­ни­зи­ра­ните и уместни действия на Цен­трал­ната банка, пра­ви­тел­ството и пре­зи­дент­ския екип.

Съще­временно шефът на Феде­рал­ната данъчна служба Михаил Мишу­стин заяви, че съби­ра­емо­стта на данъците през пър­вата поло­вина на годи­ната ще се уве­личи с 10% в срав­не­ние на същия период на мина­лата година, неза­ви­симо от нис­ката цена на нефта. При това сла­бата рубла поз­воли в много сек­тори на ико­номи­ката печал­бите да се уве­ли­чат — про­дукци­ята на много предпри­я­тия стана много по-​конкурентноспособна в срав­не­ние с вносната.

в. Русия днес  – Россия сегодня