Десети международен конкурс за детска рисунка – I кръг

Десети международен конкурс за детска рисунка – I кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за I кръг на Десетия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за I круг Десятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.40  получила  311 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.1.40  получил  311 голосов

1.1.40

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.9  получила 208 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.1.9 получил  208 голосов

1.1.9

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.4  получила 148 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.1.4 получил 148 голосов

1.1.4

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.2.1. получила 55 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.2.1 получил 55 голосов

1.2.1

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.2.43 получила 36 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.2.43 получил 36 голосов

1.2.43

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 1.2.17 получила 19 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.2.17 получил 19 голосов

1.2.17

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.3.26 получила 19 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.3.26 получил 19 голосов

1.3.26

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.3.21 получила 17 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.3.21  получил 17 голосов

1.3.21

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 1.3.22 и  № 1.3.23 получили по 14  гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 1.3.22 и  № 1.3.23 получили по 14 голосов

1.3.22 1.3.23