Делегацията на РФ в пълен състав в ПАСЕ

Делегацията на Русия ще бъде в пълен състав на сесията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). В Страсбуг ще присъства и зам.-ръководителят на делегацията Леонид Слуцкий, който по-рано бе включен в списъците със санкциите на Евросъюза. Това съобщи ше­фът на де­ле­га­ци­я­та — пред­се­да­те­лят на Ко­ми­те­та по вън­ш­на по­ли­ти­ка на Дър­жав­на­та ду­ма Алек­сей Пуш­ков. Той за­я­ви: „Не ста­ва ду­ма за ни­ка­къв бой­кот, ня­ма­ме на­ме­ре­ния да пред­п­ри­е­ма­ме как­ви­то и да било де­мар­ши”.

Пар­ла­мен­та­рис­тът от­бе­ля­за, че Мос­к­ва ще про­дъл­жи сът­руд­ни­чес­т­во­то си със Съ­ве­та на Ев­ро­па в пъл­но­ма­ща­бен формат.По думите му, всички членове на международни парламентарни организации, в това число и руски депутати, имат иммунитет. «Те имат право да взимат участие в мероприятията, в дадения случай това на ПАСЕ, както и да се намират на териториите на ЕС по време на провеждането на сесията», поясни Пушков.

error: Съдържанието ни е авторско!