Дворкович: Обществото е готово за промени в икономиката

Дворкович: Обществото е готово за промени в икономиката

Публикувано от:

Рус­кото обще­ство частично е готово за резки промени в ико­номи­ката на стра­ната. Това заяви вицепреми­ерът Арка­дий Двор­ко­вич в своето изказване на ико­номи­че­ския форум, състоял се мина­лата сед­мица в Крас­но­ярск. „Имам усеща­нето, че за някои неща готов­ност има. Има и жела­ние, и раз­би­ране за необ­хо­димо­стта от промени, но не за всичко. Хората искат да има непрекъс­нато движе­ние напред, а не про­сто няка­ква реформа на всяка цена. Тези настро­е­ния е добре да бъдат аку­ратно про­уч­вани”, цитира думите му РИА Новости.

По думите на вицепреми­ера пра­ви­тел­ството в момента обсъжда възмож­но­стта изно­сът на пет­рол да се заплаща в рубли. „Това засяга главно компа­ни­ите и ние с тях обсъж­даме про­блема, но край­ното реше­ние трябва да вземат те”, обясни Дворкович.

Неот­давна иде­ята бе пред­ложена от шефа на Феде­рал­ната анти­мо­нополна служба (ФАС) Игор Артемев, спо­ред когото подобна мярка би помогнала на рус­ката валута. Про­даж­бата само на 10 процента от суро­ви­ната за рубли би нака­рала купу­ва­чите да се снаб­дят с руска валута за 15 млрд. долара. Сега въпро­сът се обсъжда от ръко­вод­ството на пра­ви­тел­ството, профил­ните ведом­ства и Цен­трал­ната банка на Русия. Още през сеп­тем­ври 2014 г. пре­зи­дентът на компа­ни­ята „Газпром­нефт” Алек­сандър Дюков заяви, че компа­ни­ята вече е започ­нала да про­дава нефт от Новопор­тов­ското нахо­дище за рубли и смята да продължи тази прак­тика. Той добави, че достав­ките за Китай се реа­ли­зи­рат в юани.

Прецен­ката на Дюков за санкци­ите на САЩ и ЕС срещу Русия тогава беше, че те не са опасни и няма да се отра­зят върху финан­со­вите резул­тати на „Газпром­нефт” за 2014 г. Спо­ред него санкци­ите пре­диз­ви­кват само неудоб­ства, свър­зани с достав­ките на обо­рудване по вече склю­чени дого­вори. През март 2014 г. пре­зи­дентът на Външ­нотъргов­ската банка Андрей Костин също повдигна въпроса за необ­хо­димо­стта от преми­на­ване към руб­лата в раз­че­тите по експорта. През август същата година обаче шефът на „Рос­нефт” Игор Сечин с писмо помоли пре­зи­дента Путин да не избързва с тази иници­а­тива. В него той обяс­ня­ваше, че подобни промени може да дове­дат до укреп­ване на рус­ката валута и след­ствие на това до нама­ля­ване на печал­бата от експорта.

На форума в Крас­но­ярск Двор­ко­вич раз­каза още как в пра­ви­тел­ството рабо­тят по вто­рата част на анти­кри­зис­ния план, която още не е завършена. Пър­вата част бе пуб­ли­ку­вана в края на яну­ари и в съо­т­вет­ствие с него раз­хо­дите по пове­чето ресори в държав­ния бюджет ще бъдат съкра­тени с 10 процента. През след­ващите три години държав­ните раз­ходи трябва да се съкраща­ват минимум с 5 на сто годишно. Така до 2017 г. ще бъде постиг­нат балан­си­ран бюджет.

Двор­ко­вич не изключи, че една от при­чи­ните за срива в цената на пет­рола да е заго­вор срещу Русия с крайна цел да се нанесе удар по ней­ната ико­номика. Спо­ред него разум­ната цена на нефта в момента е 80 – 85 долара за барел. „Твърде нис­ката цена не е изгодна за никого. За про­из­во­ди­те­лите тя е непри­ем­лива, защото това не им поз­во­лява да пра­вят необ­хо­ди­мите инве­стиции. Това от своя страна в един момент ще доведе до недо­стиг на суро­ви­ната и до вне­за­пен голям скок на цените”, обясни вицепреми­ерът. Той смята, че на евти­ния пет­рол му оста­ват още няколко месеца. В края на лятото – нача­лото на есента тази година те ще се вър­нат до разум­ното си рав­нище. Двор­ко­вич напомни, че и експер­тите на форума в Давос са сочили като нормална цената от 70 – 80 долара за барел.