Г А З излиза на европейския пазар

Г А З излиза на европейския пазар

Публикувано от:

Един от лиде­рите на рус­ката автомо­билна промиш­ле­ност — групата от компа­нии ГАЗ, получи сер­тифи­кат за про­дажба на автомо­би­лите „ГАЗел Next” на тери­то­ри­ята на Европе­йския съюз, предаде Интерфакс.

През послед­ните години, при­ме­рите за успешно изли­зане на рус­ките автомо­билни гиганти на паза­рите на стра­ните от Европа са доста малко. Това успяха да напра­вят само про­из­веж­дащата мощни ками­они компа­ния „КамАЗ” и „Авто­ВАЗ”, която про­из­вежда серия леки автомо­били. Съще­временно водещите све­товни про­из­во­ди­тели на автомо­били разши­ря­ват вноса на коли в Русия. Освен това, в рус­ките реги­они успешно рабо­тят чуж­де­странни предпри­я­тия за сгло­бя­ване на коли на известни компа­нии от Швеция, Герма­ния и Франция.

Това прави успеха на ГАЗ още по-​значим, отбе­лязва експертът на Инсти­тута за съвременно раз­ви­тие Никита Мас­лен­ни­ков. „Важно в слу­чая е, че по тази начин се дава знак за при­зна­ване каче­ството на про­дукци­ята на рус­ката автомо­билна промиш­ле­ност, при­зна­ване на постиг­на­тите през послед­ните години от нея успехи, защото про­дукци­ята е сер­тифици­рана по всички строги еко­логични стан­дарти на Евро­съюза, вклю­чи­телно по каче­ство на гори­вото. Ясно е, чеГАЗ е изклю­чи­телно заин­те­ре­со­ван да про­дава в Европа и като цяло на чуждите пазари”. Interer-GAZel-Next-

Въпреки огром­ната кон­ку­ренция, през изми­на­лата година групата ГАЗ уве­личи износа си на автомо­били с 15%. Сега компа­ни­ята работи с потенци­ални дис­три­бу­тори в стра­ните от ЕС за съз­да­ване на система за про­дажби и сер­визно обслужване.

gazel-next

ГАЗел Next0

ГАЗел Next1