ГРЕФ: Острата фаза на кризата отмина

ГРЕФ: Острата фаза на кризата отмина

Публикувано от:

Острата фаза на кри­зата в Рус­ката феде­рация отмина, смята шефът на Сбер­банк — най-​голямата банка в Русия, Герман Греф. Това той заяви в куло­арите на Ико­номи­че­ския форум в Астана.

През мина­лата сед­мица пър­вият вицепремиер Игор Шува­лов каза, че рус­ката ико­номика се намира в сложна, но не в кри­зисна ситу­ация и най-​лошият сце­на­рий не е реа­ли­зи­ран. Спо­ред него посто­ян­ните оправ­да­ния с кри­зата са неуместни — необ­хо­димо е да се премине към днев­ния ред на развитието.

Спо­ред данни на Рос­стат спадът на промиш­ле­ното про­из­вод­ство в годишно изме­ре­ние през април се е уско­рил до 4,5% в срав­не­ние с мар­тен­ските 0,6%.

Мини­стер­ството на ико­номи­че­ското раз­ви­тие оча­ква възоб­но­вя­ване на ръста на про­из­вод­ството през тре­тото чети­риме­се­чие на тази година, каза по-​рано мини­стърът на ико­номи­че­ското раз­ви­тие Алек­сей Улю­каев. В послед­ните, уточ­нени прогнози, ведом­ството е подоб­рило оцен­ката на спада на промиш­ле­ното про­из­вод­ство през 2015 г. до 1,3% от 1,6%.