Готвят групи за натиск срещу Русия

Готвят групи за натиск срещу Русия

Публикувано от:

Полша е известна с ролята си на пряк про­вод­ник на поли­ти­ката на Вашинг­тон. Осо­бено активна е тя в орга­ни­зи­ра­нето на „групи за натиск” в бившите съвет­ски репуб­лики. Неот­давна от раз­лични чуж­де­странни източ­ници в рус­кия Център за меж­ду­на­родна жур­на­ли­стика и изслед­ва­ния бе полу­чена информация, от която става ясно, че във Варшав­ския уни­вер­си­тет се подгот­вят „агенти за вли­я­ние” в т. нар. Сту­дия за Източна Европа (СИЕ), чиято задача е деста­би­ли­за­ция на стра­ните от ОНД и сва­ляне на неудоб­ните за САЩ правителства.

Въпрос­ната „школа” е зара­бо­тила още в нача­лото на 90– ​те години, като нейни съз­да­тели са акти­ви­стите от пол­ския проф­съюз „Соли­дар­ност” Ян Малицки, Анджей Ана­нич и Тадеуш Майда. Зад тях стоят спец­служ­бите на Полша и САЩ и се финан­сира от ЦРУ. „Сту­ди­ята” офици­ално е обявена за авто­номно под­раз­де­ле­ние на Варшав­ския уни­вер­си­тет, разпо­лагащо с множе­ство „ака­демични и ана­ли­за­тор­ски” под­струк­тури. На върха на СИЕ вече 20 години стои Ян Малицки, харак­те­ри­зи­ран като „изве­стен пол­ски наци­о­на­лист, при­зо­ва­ващ към ради­кална реви­зия на гра­ниците в Източна Европа”. В информаци­ята се казва, че СИЕ „под­бира и подготвя граж­дани от държа­вите от ОНД за опе­ра­тивна работа на тери­то­ри­ята на тех­ните страни”. Основ­ните направ­ле­ния, по които се обу­ча­ват бъдещите „аген­тите за вли­я­ние”, са няколко:

– Една от програмите е за акти­ви­сти на „цветни рево­люции”, където се при­в­ли­чат и граж­дани на Азер­байджан, който трябва да стане форпост на Запада в региона.

– Програмата на Нем­ския исто­ри­че­ски инсти­тут обхваща млади учени — главно исто­рици, от Украйна, При­бал­тика и рус­кия анклав Кали­нинград. „Слуша­те­лите” в този курс трябва да разпро­стра­ня­ват „нови научни” тези за „положи­тел­ната” роля на Герма­ния през Вто­рата све­товна война.

– „Демо­кра­ти­че­ският удар” по Бела­рус трябва да нане­сат акти­ви­сти, които вече са се про­явили в раз­лични под­ри­вни акции в стра­ната. Тяхна цел е сва­ля­нето на сегаш­ната власт с всички възможни средства.

– Пред­ви­дена е и обща програма под пат­ро­нажа на самия пре­зи­дент на Полша, обхващаща целия „сани­та­рен кор­дон” от Литва до Украйна. Ней­ните стипен­ди­анти трябва да про­паган­ди­рат иде­ята за въз­раж­дане на Реч Поспо­лита: Литва, Бела­рус и Украйна под кон­трола на Варшава.

– Програмата с най-​широк тери­то­ри­а­лен обхват — от При­бал­тика до Кав­каз и от Бал­ка­ните до Цен­трална Азия, отпуска стипен­ди­ята „Кшиштов Ску­бишев­ски” и се суб­си­дира от външно мини­стер­ство на Полша. Ней­ните „възпи­та­ници” рабо­тят за същото — сабо­ти­ране на „непо­слушни” пра­ви­тел­ства, щурму­вайки сфе­рата на демо­кра­тич­ните инсти­туции, пра­вата на човека и принци­пите на съвремен­ните меж­ду­на­родни отношения.

– Друга широ­ко­об­хватна програма е SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise — Стра­теги­че­ски ико­номи­че­ски нужди и упраж­не­ния за сигур­ност). „Упраж­не­ни­ята” са раз­ра­бо­тени за обу­че­ние в управ­ле­ни­ето на поли­ти­че­с­ките, ико­номи­че­с­ките и соци­ал­ните процеси в период на пре­об­ра­зу­ва­ния в поли­ти­че­с­ката система. Освен от пол­ското външно мини­стер­ство, тя се финан­сира и от Аме­ри­кан­ския център за мир. През послед­ните години стипен­ди­анти по тази програма са били граж­дани на Мол­дова, Украйна, Гру­зия, Азер­байджан, Бела­рус, Афга­ни­стан и Сърбия.

– Последно, но не по зна­чимост, място заема програмата за подго­товка на „спе­ци­а­ли­сти” по ико­номи­че­ски реформи, които трябва да след­ват крайно либе­рални док­трини и да отчи­тат ико­номи­че­с­ките инте­реси на САЩ. Неин спон­сор е Полско-​американската фон­дация за свобода.

Всичко това е само върхът на айс­берга, съще­стве­ната част остава дъл­боко кон­спи­ри­рана. Но и видимата част пора­зява с размаха си”, казва Якуб Корейба. Самият Ян Малицки дава висока оценка за дей­но­стта на СИЕ в Мол­дова, Гру­зия и Украйна и смята, че „струк­ту­рата може да променя съд­бата на държа­вите и наро­дите в реги­она”. Нейна крайна цел е сва­ля­нето на пра­ви­тел­ството в Москва и раз­де­ля­нето на Русия на няколко по-​малки държави.

 Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg