В украинската армия воюват военни от САЩ и европейски страни

В украинската армия воюват военни от САЩ и европейски страни

Публикувано от:

“На страната на украинската армия има военни от САЩ и европейски страни”, твърди Станислав Винокуров

За да ви покажем ужас­ното лице на вой­ната и траге­ди­ята на обик­но­ве­ните хора, се свър­за­хме със заместник-​председателя на пар­ламента на Луган­с­ката народна репуб­лика (ЛНРСТА­НИ­СЛАВ ВИНО­КУ­РОВ. Преди вой­ната той е бил мени­джър на фирма за връзки със страни от Европа. Сега е вложил всич­ките си уси­лия в рабо­тата си в пар­ламента на ЛНР.

– Какво става в Луганск? В Бълга­рия при­стига информация, че хората не са полу­ча­вали пен­сии и заплати от месеци, градът е обкръжен от военни, няма ток, вода…

– Градът посто­янно е обстрел­ван от теж­ката арти­ле­рия на укра­ин­ската армия. Голяма част от хората бяха ева­ку­и­рани, но някои оста­наха. Понеже дълго време градът беше обкръжен от укра­ин­ската армия, про­дук­тите, които се нами­раха в хума­ни­тар­ните скла­дове, свършиха. Раз­ру­шиха кому­ни­каци­он­ните сред­ства, елек­тро­станци­ята. Оста­на­хме без вода, без ток и без връзка със света. Теле­фо­ните не рабо­тят. Няма интернет…

– Като ви слушам, бло­ка­дата на Луганск ми при­лича на бло­ка­дата на Ленинград през Вто­рата Све­товна война?!

– Да, при­лича. Но, слава Богу, не е тол­кова продължи­телна. Вчера (б.а. — 22 август) хума­ни­тар­ният кон­вой на Русия се добра все пак до Луганск и донесе храна и вода.

Каква е целта на укра­ин­ската власт да пуска информация, че с тези руски кон­вои се пре­нася оръжие? И за мал­ките деца е ясно, че това е невъзможно. Доста глупаво е за една страна да си сложи оръжи­ята в хума­ни­та­рен кон­вой, към който целият свят гледа?!

– Раз­бира се, че е невъзможно. Укра­ин­ските гра­ни­чари про­ве­ря­ваха всички ками­они, вли­защи на тери­то­ри­ята на Луган­ска област. Прег­леж­даха всичко много внима­телно. Нямаше как да се скрие оръжие. Това е нелепо. И укра­ин­ската власт би тряб­вало да го знае.

– Как при­емате опре­де­ле­ни­ето „сепа­ра­ти­сти”, с което ви нари­чат укра­ин­ската власт, САЩ и ЕС?

– Те ни нари­чат и теро­ри­сти. Сред­ствата за масова информация в Украйна и някои медии в Европа ни пред­ста­вят в нелицепри­ятна свет­лина. А тук про­сто вою­ват хора, които защи­тават домо­вете си. Че в нашите редици има руски наем­ници — това е абсо­лютно невярно. При нас има и укра­инци, които дой­доха да защи­тават нас, руснаците.

– За какво се биете в тази война на вели­ките сили? А вие в Украйна се изби­вате — брат — брата?!

– Съгла­сен съм с вас. Затова никой не я иска тази война. Ние искаме мир. Но на стра­ната на укра­ин­ската армия има военни от САЩ, от европе­йски страни. И ние имаме много точна информация за това, про­ве­рена. Всичко, което се случи на Евро­май­дана, беше неза­конно. В Киев фак­ти­че­ски беше извършен вое­нен пре­врат тогава. И ние про­сто искахме законна власт.

– Укра­ин­ските бата­льони уби­ват ли мирни граждани?

– Нашата война е и информаци­онна, не е само с оръжие. Няма да очер­ням и осквер­ня­вам обик­но­ве­ните укра­ин­ски бойци. Там вою­ват много хора, които са моби­ли­зи­рани про­тив волята си. Те също не са искали да вою­ват. Не искам да каз­вам, че бойците, които вою­ват на стра­ната на укра­ин­ската армия, уби­ват невинни хора. Те са обър­кани и лошо информи­рани. Вой­ната фак­ти­че­ски се води с тежка артилерия.

– Но все пак вие вою­вате с тях? За тях вие сте теро­ри­сти. А те за вас?

– За нас те също са теро­ри­сти. Защото са много по-​добре въоръжени. Те не крият аме­ри­кан­ското си оръжие и техника.

– А кой ви въоръжава вас? Дава ли ви Русия оръжие, както твърди Западът?

– Ако Русия ни беше снаб­дя­вала с оръжие, то вой­ната щеше да про­тече по друг начин. Всичко щеше да бъде по-​просто.

– Ще свърши ли скоро тази война?

– Убе­ден съм, че тя може бързо да завърши, ако укра­ин­ското пра­ви­тел­ство си при­бере вой­ската и започне мирен диа­лог с нас. Това е лъжа, че искаме да се отде­ляме от Украйна и да се при­съе­ди­ним към Русия. Искаме при­зна­ние. Про­сто ние сме рус­наци, иден­тифици­раме се така. Нашите предци са били рус­наци. След разпада на СССР нашата тери­то­рия попадна в пре­де­лите на Украйна.

– Истина ли е, че ви забра­ня­ват да гово­рите на руски?

– Как може някой да ми забрани да разго­ва­рям на род­ния си език?! Но имаше опити от страна на укра­ин­ската власт, на хун­тата както я нари­чаме ние, да забрани рус­кия език като офици­а­лен. А това е нару­ше­ние на пра­вата на рус­кото население.

– Какво пред­став­ля­ват тези народни репуб­лики? Луган­с­ката, Донецката…

– Тери­то­ри­ално те са форми­рани в Луган­с­ката и в Донец­ката обла­сти. Имаме пре­зи­дент и пар­ламент. Това са народни органи. В ЛНР напри­мер има 104 депу­тати, пред­ста­ви­тели на народа.

– Тоест вие сте пред­ста­ви­тели на рус­наците, които живеят в тези обла­сти в Източна Украйна?

– Може така да се каже. Но не съв­сем. Раз­би­рате ли, ние в ника­къв сми­съл не искаме да дис­кри­ми­ни­раме хората, които живеят на нашата тери­то­рия и не са етни­че­ски рус­наци. Укра­инците в нашите обла­сти имат кул­турни цен­трове и всичко, от което се нуж­даят. В нашия пар­ламент има укра­инци, които искат да живеят мирно.

– Кой свали малай­зийския боинг — това е един от най-​задаваните въпроси в целия свят от нача­лото на укра­ин­ската война?

– Той беше сва­лен на тери­то­ри­ята на Донецк. Не знам какво точно е ста­нало. Но знам, че опъл­ченците в Донецк не разпо­лагат с такава тех­ника, с която да могат да сва­лят само­лет. И в това съм убеден.

– Може ли да има грешка — да са сва­лили път­ни­че­ски вме­сто вое­нен самолет?

– Вижте, дори да имахме необ­хо­димото оръжие за сва­ляне на само­лети, нямаме хора, които да могат да го използ­ват. При нас са рабо­тяги, които про­сто искат да защи­тят домо­вете си. Това е.

(ПИК)