В Москва откриха изложба ”Окна ТАСС: летопись Победы”

В Москва откриха изложба ”Окна ТАСС: летопись Победы”

Публикувано от:

Излож­бата „Окна ТАСС: летопись Победы”, на която могат да се видят ориги­нални пла­кати от воен­ните години и работи на побе­ди­тели в твор­че­ския кон­курс, беше открита в сряда в Държав­ния музей за съвременна исто­рия на Русия в Москва. Дирек­торът на музея Ирина Вели­ка­нова каза пред информаци­он­ната агенция ТАСС: „Воен­ните пла­кати са неот­де­лима част от епо­хата, документи за геро­ич­ните и трагични времена на Вели­ката оте­че­ствена война. Неслу­чайно излож­бата се открива в наве­че­ри­ето на 70-​годишнината на Вели­ката Победа.” Спо­ред нея про­ектът е реа­ли­зи­ран в рам­ките на дълго­сроч­ното сътруд­ни­че­ство на ТАСС с музея.

При­зо­ва­ващите към победа „Окна ТАСС” започ­ват да изли­зат няколко дни след нача­лото на Вели­ката оте­че­ствена война. Над пла­ка­тите са рабо­тили над сто худож­ници и почти тол­кова поети, сред които Борис Ефимов, Кукри­никси, Алек­сандър Дей­нека, Самуил Маршак и Демян Бедни. Пла­ка­тите са отра­зя­вали най-​значителните съби­тия на фронта, в меж­ду­на­род­ната поли­тика и в тила — общо са били съз­да­дени почти 1300. Над тях са се тру­дили на три смени, бук­вално „без да подгъ­ват крак”.

Воен­ното време изис­кваше от авто­рите на „Окна ТАСС” бър­зина на реакци­ята — случ­вало се е пла­кат, посве­тен на едно или друго съби­тие, да се изложи в Москва 12 часа, след като в свод­ките на Информ­бюро се спомене за него. Осо­бено тежко е било през първите месеци на вой­ната, когато сто­лицата посто­янно е била под­лагана на бом­бар­ди­ровки, но твор­че­ският колек­тив не прекъ­свал рабо­тата си нито за минута, риску­вайки живота си.

Първите 364 пла­ката са били изложени в Исто­ри­че­ския музей през март 1942 г. Тогава експо­зици­ята е посе­тена от сто­тици хиляди мос­ков­чани, вой­ници и офицери, чуж­де­странни дипломати.

На излож­бата в Държав­ния музей за съвременна исто­рия на Русия освен ориги­нал­ните пла­кати могат да се видят съз­да­де­ните по техни мотиви работи на побе­ди­те­лите в общо­рус­кия кон­курс „Окна ТАСС: летопись на Победы”. В кон­курса, орга­ни­зи­ран от рус­ката информаци­онна агенция, участваха всички жела­ещи — и про­фе­си­о­на­ли­сти, и худож­ници люби­тели. Общо орга­ни­за­то­рите полу­чиха над хиляда заявки за участие.

Излож­бата ще продължи до 14 май.

Източник: в. Русия днес – Россия днес