В Женева честваха патриарха на телевизията

В Женева честваха патриарха на телевизията

Публикувано от:

На 17 май руският учен Марк Кривошиев получи висшата награда на международния съюз по електросъобщения. 

Нари­чат Кри­вошеев един от най-​великите хора на Земята, а при­но­сът на 150-​годишната орга­ни­за­ция, която го награди, наи­стина е неоце­ним. Става дума за раз­ви­ти­ето на тех­ни­ката — от телеграфа и жич­ния теле­фон до кос­ми­че­с­ките връзки, теле­ви­зи­ята и интер­нета. Награ­дата е при­съдена пер­со­нално на Марк Кри­вошеев за „подоб­ря­ване живота на хората на пла­не­тата като цяло”. Сред лау­ре­а­тите е и шефът на Мicrosoft Бил Гейтс, предаде ТАСС.

При­но­сът на Марк Йосифо­вич Кри­вошеев в раз­ви­ти­ето на теле­ви­зи­ята в Русия датира от 1948 г., когато е пус­нат пър­вият съвет­ски апаратно-​студиен комплекс, и продължава до-​ден днешен. На 92 години Кри­вошеев е винаги във форма — ходи на работа, кра­сив и стегнат е, не взема отпуск, пътува с мет­рото, за да има повече време за четене, пише нощем, защото денят не му стига. От петимата лау­ре­ати на преми­ята на Меж­ду­на­род­ния съюз по елек­тро­съобще­ния, наре­дени на сце­ната, Кри­вошеев при­влече най-​много внима­ни­ето на пуб­ли­ката. С него­вото име до голяма степен е свър­зано раз­ви­ти­ето на теле­ви­зи­ята в целия свят. По тази тема той работи цели 75 години, като 30 от тях е огла­вя­вал Меж­ду­на­род­ния съюз по елек­тро­съобще­ния и още 15 е бил негов поче­тен пред­се­да­тел. Той има над 90 патента за изоб­ре­те­ния в областта на теле­ви­зи­ята, няколко мили­она са спе­ци­а­ли­стите, обу­ча­вани по него­вите учебници.

Про­фе­сорът раз­казва, че въпреки труд­но­стите след вой­ната, раз­ви­ти­ето на теле­ви­зи­ята е било при­о­ри­тет и затова СССР става рекор­дьор в све­то­вен мащаб по разпро­стра­не­ние на теле­ви­зи­ята. През 1961 г. Кри­вошеев орга­ни­зира меж­ду­на­род­ното пряко пре­да­ване на търже­стве­ното посрещане в Москва на кос­мо­навта Юрий Гага­рин. И до ден-​днешен вели­кият учен е на мне­ние, че ника­къв интер­нет не може да замени теле­ви­зи­он­ната картина.

Марк Кри­вошеев полу­чава почетни зва­ния в 14 страни, вклю­чи­телно Япо­ния, Франция, Герма­ния, САЩ. И до ден-​днешен про­фе­сорът мисли стра­теги­че­ски и пред­лага идеи, които на пръв поглед изглеж­дат като далечно бъдеще, но много бързо се пре­връщат в стан­дарт на насто­ящето. Той напри­мер прогно­зира, че екрани ще заме­нят холограмите, а теле­ви­зи­он­ната кар­тина скоро ще се пре­дава направо към мозъка, под­ми­на­вайки очите. Спо­ред про­фе­сора Русия има добри шан­сове да стане тех­ни­че­ски лидер в тази област, въпреки санкци­ите и охла­жда­нето на отноше­ни­ята със Запада, защото има натрупан опит, неве­ро­я­тен потенциал, подго­т­вени учени.

Марк Кри­вошеев е един­стве­ният рус­нак, уве­ко­ве­чен пред сгра­дата на Меж­ду­на­род­ния съюз по елек­тро­съобще­ния в Женева. Тук го нари­чат пат­ри­арх и смя­тат, че теле­ви­зи­ята е проме­нила чове­че­ството, а про­фе­сор Кри­вошеев е проме­нил телевизията.