В Екатерининбург отново издават български визи

В Екатерининбург отново издават български визи

Публикувано от:

Урал­ската асоци­ация за туризъм съобщи пред информаци­он­ната агенция „Ура­л­информ­бюро”, че от 25 август кон­сул­ството на Репуб­лика Бълга­рия в Ека­те­рин­бург е започ­нало да издава тури­сти­че­ски визи. Офи­сът на дипло­ма­ти­че­с­ката мисия се намира на улица „Карл Либ­к­нехт” № 22.

Самото кон­сул­ство ще бъде открито в най-​близко време. Засега функци­ите на шеф на дипло­ма­ти­че­ското пред­ста­ви­тел­ство в сто­лицата на Ека­те­рин­бург се изпъл­нява от съвет­ника в посол­ството на Бълга­рия в Москва Тодор Витев.

Информаци­он­ната агенция съобщава още, че откри­ва­нето на кон­сул­ството на Бълга­рия в Ека­те­рин­бург е тряб­вало да стане още през юни тази година, но е отложено заради съгла­су­ване с българ­ската страна.

Дипло­ма­ти­че­с­ката мисия на Бълга­рия работи в Ека­те­рин­бург от 2003до 2010 г., но беше закрита по реше­ние на Мини­стер­ството на външ­ните работи на страна, която затвори редица българ­ски пред­ста­ви­тел­ства в чуж­бина. В чест на 135-​годишнината от уста­но­вя­ва­нето на дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния между Русия и Бълга­рия беше решено да бъде възоб­но­вена рабо­тата на кон­сул­ството в Ека­те­рин­бург. Както и преди, то ще бъде огла­вено от Пламен Петков.

/„Русия днес”/