Висо­ко­ско­ростна маги­страла „Москва-​Казан”. Ново поко­ле­ние вла­кове

Кон­сорци­у­мът „Нем­ска иници­а­тива” може да участва заедно с Китай във финан­си­ра­нето на про­екта за висо­ко­ско­ростна маги­страла (ВСМ) „Москва-​Казан”, съобщи вицепре­зи­дентът на Siemens и шеф на клона на комап­ни­ята за Русия и Цен­трална Азия Дит­рих Мелер. В интервю за ТАСС той заяви, че компа­ни­ята му е готова да участва в част от финан­си­ра­нето като напри­мер, закупу­ване и доставка на обо­рудване на вла­ко­вите композиции, пише „Русия Днес“.

По време на състо­я­лия се неот­давна инве­стици­о­нен форум „Русия зове” Вла­ди­мир Путин отбе­ляза важ­но­стта на про­блема с финан­си­ране на про­екта. „Съгла­сен съм с пре­зи­дента, че наред с всички оста­нали ико­номи­че­ски параметри финан­си­ра­нето е едно от най-​важните. Ще изча­каме да видим каква ще е окон­ча­тел­ната прогноза за стой­но­стта на маги­стра­лата и ще преце­ним какво ще е нашето кон­кретно уча­стие”, каза Мелер.

Siemens е готова заедно с рус­ката маши­но­стро­и­телна компа­ния „Синара” да пред­ложи мот­риси и вагони, да осигури авто­ма­ти­ката, сиг­на­ли­за­ци­ята и енерго­снаб­дя­ва­нето на ВСМ. Дит­рих Мелер уточни, че герман­с­ката компа­ния може да пред­ложи за ВСМ ново поко­ле­ние вла­кове „Сап­сани”, които ще се изгот­вят или в ней­ните заводи, или в предпри­я­ти­ето на „Синара” „Урал­ски локомотиви”.

error: Съдържанието ни е авторско!