Бондарчук ще заснеме сериал за камионите КАМАЗ

Режисьорът Фьо­дор Бон­дар­чук ще заснеме теле­ви­зи­о­нен сериал за ками­о­ните КАМАЗ и за завода, в който те се про­из­веж­дат. Кино­тво­рецът съобщи, че вече се подготвя сце­на­рият за поре­дицата. Тя ще бъде посве­тена на завода и на него­вия състе­за­те­лен отбор КАМАЗ-​Мастър. Ками­о­ните от тази марка пече­лят 12 пъти ралито Париж-​Дакар. В епи­зо­дите ще бъде про­сле­дено изграж­да­нето на град Набе­реж­ние Челни в Татар­стан, на комплекса за теж­ко­то­варни ками­они КАМАЗ и съз­да­ва­нето на състе­за­тел­ния отбор, пишат руски медии.

Исто­ри­ята е уни­кална и раз­крива сил­ния харак­тер и издръж­ли­вост на хората. За да се докос­неш до нея, се изис­ква доста сме­лост”, изтъкна режисьорът. Екипът, който работи над новия сериал, е същият, който съз­даде успеш­ния хокеен сериал „Моло­дьожка”. Про­ектът на Бон­дар­чук е полу­чил под­крепата на пре­зи­дента на репуб­лика Татар­стан Рустам Мини­ха­нов, където е разпо­ложен заводът КАМАЗ.

През 2015 г. на големия екран се появиха още два филма, съпро­дуци­рани от Бон­дар­чук — „Бата­льон” и „Духлесс 2″. В биографи­ята на извест­ния руски режисьор има също така 19 про­дуцент­ски и 3 режисьор­ски про­екта — „Кодът на Дуров”, „Петер­бург: Катего­рия чув­ства” и „Четири сезона”.

Заводът „КАМАЗ” е изве­стен по света с про­из­вод­ството на авто­буси, трак­тори, ком­байни и елек­три­че­ски агрегати, а също така и със състе­за­тел­ния си отбор „КАМАЗ-​Мастър”.

error: Съдържанието ни е авторско!