Бандера дойде!

Бандера дойде!

Публикувано от:

УКРАИНСКИТЕ НЕОНАЦИСТИ НАСАЖДАТ “НОВ РЕД”

Дов­чера се безпо­коях, че слад­ките речи на Арсе­ний Яце­нюк за търпимост, за при­зна­ване на равни права на рус­наците с тези на укра­инците и оста­на­лите при­зиви в духа на кота­рака Леополд „Момчета, нека живеем зад­ружно!” ще могат да дез­ори­ен­ти­рат някого. Днес се успо­коих. „Момче­тата” са тол­кова „развър­зани”, упо­ени от сво­ята победа, че може да ги при­веде в чув­ство само един хубав бой. В днешна Украйна обаче няма кой да стори това и те ста­ват все по-​нагли, все по-​развързани, показ­ват истин­ската същ­ност на сво­ята живо­тин­ска същ­ност. И все повече при­ли­чат на сво­ите идейни „предци” — нем­ските наци­сти, насаж­дащи „нов ред” в окупи­ра­ните тери­то­рии с масови убийства и разправа с населението.

Втор­ник вечер. В офиса на Първи наци­о­на­лен теле­ви­зи­о­нен канал в Киев нахлува група яки мъже, огла­вя­вани от депу­та­тите от Вър­хов­ната рада от пар­тия „Сво­бода” Игор Мирош­ни­ченко, Бог­дан Бенюк и Андрей Иленко. Заедно с тях вли­зат нещо като бойци или тело­хра­ни­тели. Те бук­вално нали­тат върху изпъл­ня­ващия длъж­но­стта ръко­во­ди­тел на теле­ви­зи­он­ния канал Алек­сандър Пан­те­лей­мо­нов. Обръще­ни­ето „мос­кал” е най-​ласкавото и при­лич­ното, което чува Пан­те­лей­мо­нов от нека­не­ните гости, коите са дошли да поис­кат той соб­стве­норъчно да подпише заяв­ле­ние за увол­не­ние. Укра­ин­ските пар­ламен­та­ри­сти обаче не се огра­ни­ча­ват само с оскърб­ле­ния. Един от „народ­ните пред­ста­ви­тели” хваща Пан­те­лей­мо­нов за вра­то­връз­ката и му нанася няколко удара в гла­вата — любим при­йом на не безиз­вест­ния Сашко Билий, изпроб­ван срещу про­ку­рор. Пан­те­лей­мо­нов се опитва да неутра­ли­зира побой­ника, но се при­съе­ди­ня­ват съпо­движ­ниците му. Те продължа­ват да му нана­сят удари, докато други „гриж­ливо” поста­вят пред него лист и писалка: „Пиши, москал!”

С какво се е про­ви­нил Пан­телей­мо­нов пред „пат­ри­о­тите” от „Сво­бода”? Оказва се, че каналът е излъ­чил речта на Путин пред Феде­рал­ното събра­ние на Русия. Глав­ното обаче дори не е това, а „фактът”, че каналът спо­ред „сво­бод­няците” не е раз­каз­вал за Май­дана така, както трябва. И че „в продълже­ние на четири години Пан­те­лей­мо­нов е наси­л­вал укра­инците морално”.

„Свобода” и „Десен сектор”

След това Пан­те­лей­мо­нов е извле­чен от офиса и отка­ран в нощта с колона джипове в неиз­вестна посока. Това е също оби­чайно за бен­де­ровците, един вид техен фирмен стил. И именно там ръко­во­ди­те­лят на теле­ви­зи­он­ния канал е заста­вен да подпише заяв­ле­ни­ето. Сега, въпреки нали­чи­ето на видео­за­пис от побоя, побой­ниците твър­дят, че не са използ­вали ника­кво наси­лие. Те про­сто обяснявали.

В област­ния град Виница дов­че­раш­ният уче­ник Юрий Хорт начело на още чети­рима чле­нове на т. нар. Наро­ден три­бу­нал постави ултима­тум на глав­ния лекар на Виниц­ката областна дет­ска кли­нична бол­ница Татяна Анто­нец. Заявили са й, че тъй като тя не се е отрекла пуб­лично от Пар­ти­ята на реги­о­ните, не е осъдила Яну­ко­вич и него­вата власт и не е напус­нала сво­ята длъж­ност, е съу­част­ничка в пре­стъп­ле­ни­ята на пре­диш­ната власт. Затова „Народ­ният три­бу­нал” я е осъдил на доб­ро­волно напус­кане на заема­ната от нея длъж­ност. И ако в тече­ние на 48 часа тя не подаде заяв­ле­ние, с нея ще постъпят по закона на суро­вото рево­люци­онно време. Обяс­не­ни­ята на жената, че ней­ната длъж­ност не е пар­тийна, а рабо­тата й не е свър­зана с властта не били при­знати. Вме­сто отго­вор на въпроса на глав­ния лекар какви са суро­вите рево­люци­онни закони, ако тя не се под­чини, Хорт про­чел ней­ния домашен адрес. Намекът е ясен, нали? Веро­ятно знаят и чле­но­вете на ней­ното семейство, кой къде работи, учи…

– Бан­дера ще дойде, ще въведе ред! — това е люби­мият лозунг на новата власт в Украйна, който с упо­е­ние крещяха на Май­дана и продължа­ват да крещят и днес. И няма ника­ква раз­лика между мла­дия Хорт, депу­та­тите Мирош­ни­ченко и Бенюк, и Сашко Билий. Раз­ли­ката е само кой сега има авто­мат и кой — не. Те хващат за вра­то­връз­ките другите по един и същи начин (изглежда те нена­ви­ждат вра­то­връз­ките, тъй като те са елемент от работ­ния костюм на инте­ли­генци­ята, пре­диз­ви­кваща у тях омраза и жела­ние за стрелба). Те бият хората в лицето по един и същи начин, предпо­чи­тайки да пра­вят това в големи компа­нии срещу без­за­щитни хора. Те насаж­дат „нов ред” и са готови безжа­лостно и физи­че­ски да унищожат всеки, който не спо­деля тях­ната гледна точка. И ще пра­вят това, докато не полу­чат сами юмрук в лицето. А ако не полу­чат, ще звер­стват още повече, опи­я­нени от про­ля­тата от тях кръв.

„Бан­дера дойде!”.

Посрещай го, Украйна!

(Ком­со­мольская правда)