Арктическата експедиция на Дроздов и Бочаров приключи на Шпицберген

При­ключи съвмест­ната арк­ти­ческа експе­диция на Нико­лай Дроз­дов и Вяче­слав Боча­ров. На глав­ния площад в най-​северното руско селище Баренц­бург се състоя мащабно пред­став­ле­ние, на което ста­наха сви­де­тели и участ­ници мест­ните жители и дори мест­ните елени. Участ­ниците в експе­дици­ята раз­вяха огромни флагове на Русия и Нор­вегия, както и флагове на всички субекти на Рус­ката Феде­рация с обща площ от 2000 кв.м. В чест на 70-​годишнината от Побе­дата над фашизма участ­ниците в експе­дици­ята доне­соха све­тил­ник, запа­лен от Веч­ния огън на Поклон­ная гора в Москва. От този све­тил­ник бяха запа­лени няколко свещи, други све­тил­ници и поста­вени на зна­кови места, напом­нящи за Вто­рата све­товна война — на нос Хеер, напри­мер, където се намира нор­веж­кото корабно оръ­дие отблъс­нало хит­ле­рист­кия боен кораб „Тирпиц” — един от двата най-​страшни кораба на нем­ския вое­нен флот през Вто­рата све­товна война, както и на мястото на гибелта на двата бойни кораба на нор­веж­кия десант.

Гене­рал­ният кон­сул на Рус­ката Феде­рация Юрий Гриб­ков и уче­ният, попу­ля­рен теле­ви­зи­о­нен водещ и обще­ствен деец Нико­лай Дроз­дов завър­заха георги­ев­ски ленти на Мемо­ри­ал­ния знак, изпра­тени от сни­мач­ния екип на филма „Бит­ката за Сева­стопол” и дирекци­ята на музей­ния комплекс „35 Бата­рея” и доста­вени от репор­тера на в. „Мос­ков­ский Ком­со­мо­лец” директно от Севастопол.

Вто­рият ден от експе­дици­ята „Артика-​2015″ бе посве­тен на обсъж­да­нето на насъбра­лите се еко­логични про­блеми в реги­она в рам­ките на „Меж­ду­на­род­ния еко­логи­чен форум”, чийто орга­ни­за­тори са Меж­ду­на­род­ното еко­логи­че­ско движе­ние „Жива Пла­нета” и сръб­ската асоци­ация ECOPOWER с под­крепата на Държав­ната дума и Обще­стве­ната камара на Рус­ката Феде­рация. Офици­а­лен парт­ньор на форума е Мини­стер­ството на при­род­ните ресурси на Русия. Видео­обръще­ние към участ­ниците на форума отправи мини­стърът на при­род­ните ресурси и еко­логи­ята на РФ Сергей Дон­ской. Той отбе­ляза, че днес сред най-​важните задачи в Арк­тика е обезпе­ча­ва­нето на еко­логи­ческа сигур­ност в реги­она. „Хар­мо­нич­ното раз­ви­тие на Арк­тика е сери­о­зно пре­диз­ви­ка­тел­ство, на което може да се отго­вори само с кон­со­ли­дация на уси­ли­ята на рус­кото пра­ви­тел­ство, биз­неса и непра­ви­тел­стве­ните еко­логични орга­ни­за­ции”, заяви Дон­ской, като добави, че всяка стопан­ска дей­ност на тази тери­то­рия трябва да съо­т­вет­ства на най-​добрите еко­логични норми.

Сред пока­не­ните на Арк­ти­че­ския форум бяха водещи меж­ду­на­родни експерти, ръко­во­ди­тели на изпъл­ни­телни и зако­но­да­телни държавни инсти­туции, а също успешни биз­не­смени от Русия, Нор­вегия, Кипър, Сър­бия, Герма­ния, Англия и други страни. Освен това във форума взеха уча­стие и пред­ста­ви­тели на над 40 реги­она на Рус­ката Федерация.

На откри­ва­нето на форума доклад изнесе дирек­торът на Депар­тамента за държавна поли­тика и регу­ли­ране в областта на хид­роме­тео­ро­логи­ята и мони­то­ринга за окол­ната среда на Мини­стер­ството на при­род­ните ресурси на Русия Глеб Ват­лецов. Той под­черта важ­но­стта на арк­ти­че­с­ките изслед­ва­ния: „Арк­тика е „клима­тична кутия” на цялата ни пла­нета. Клима­тич­ните процеси, които се форми­рат в този регион, са гло­бални и имат вли­я­ние върху цялата Земя”.

АРКТИКА

Една от най-​обсъжданите теми на форума бе възмож­но­стта за реа­ли­зи­ране на успешни стра­тегии и програми за обезпе­ча­ва­нето на еко­логи­че­с­ката сигур­ност. Гостите на форума разме­ниха мне­ния относно опазва­нето на окол­ната среда. В резул­тат на форума, участ­ниците подпи­саха обща Харта за соци­ална и еко­логична етика с цел устой­чиво раз­ви­тие в усло­ви­ята на гло­бал­ната све­товна ико­номика, която ще бъде изпра­тена в ООН във връзка с подго­тов­ката на про­екта за новия Дого­вор по въпро­сите за проме­ните в климата, който ще се обсъди на пред­сто­ящата Парижка конфе­ренция през декем­ври на 2015 година.

В рам­ките на концепци­ята за при­състви­ето на Русия на архипе­лага Шпиц­берген през 2015 година ще се състои откри­ване на рус­кия научно-​изследователски център, който ще се превърне в уни­кална арк­ти­ческа изсле­до­ва­тел­ска база за метео­ро­лози, гео­лози, геофи­зици и оке­а­нографи. В рам­ките на държав­ната програма „Опазване на окол­ната среда20122020 г.” за дей­но­стта на центъра е закупено обо­рудване и вече се мон­тира съвременна висо­ко­тех­но­логична тех­ника за изслед­ва­ния на окол­ната среда. Основ­ната задача на Арк­ти­че­ския научен център ще бъде про­веж­дане на научни експе­диции и съвместни изслед­ва­ния на арк­ти­че­ския регион./в. „Русия днес – Россия сегодня“

 

error: Съдържанието ни е авторско!