Американският "Сигнус" е оборудван с руски двигатели

Американският "Сигнус" е оборудван с руски двигатели

Публикувано от:

На 10 яну­ари САЩ успешно изпрати за Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция новия това­рен кораб „Сиг­нус” с помощта на рус­ките двига­тели НК-​33/​AJ-​26 на пър­вото стъпало на раке­тата. „Сиг­нус” носи за екипажа на станци­ята над 1,3 тона товари, сред които са резервни части, обо­рудване, мате­ри­али за научни експе­рименти, а също храни и вода. Кора­бът беше изве­ден успешно в Кос­моса с помощта на раке­тата носи­тел Antares от кос­мо­д­рума на НАСА във Вир­джи­ния. Напом­няме, че пър­во­на­чално стартът на кораба беше пла­ни­ран за 19 декем­ври 2013 година, но поради непред­ви­дени повреди беше пре­на­со­чен за яну­ари 2014 година. Екипажът на Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция (МКС) извърши успешно в ръчен режим ска­ч­ва­нето й с кос­ми­че­ския кораб „Сиг­нус”. От МКС „Сиг­нус” ще отнесе отпадъци, които ще изго­рят заедно с него в плът­ните сло­еве на атмосферата..