Александър Григориевич СТОЛЕТОВ

У вашего брата невозможный характер“ – е отговорът на великия княз Константин на въпроса на генерал Николай Столетов, героят от Шипка,  за причините да бъде отхвърлена кандидатурата на Алексадър за академик.

Резултат с изображение за александр столетов

Знаменитият руски физик Александър Григориевич Столетов е роден през 1839 година във Владимир.  Семейство Столетови принадлежи към стар род, преселил се във Владимир по времето на Иван Грозни. На 21 години Александър  завършва физико-математическия факултет на Московския университет. През 1862 г. заминава за три години на специализация в Хайделберг, Гьотинген и Берлин. Впоследствие студентите на Густав Кирхов слушали разкази “за един приличащ на момче руснак,  впечатляващ със своите блестящи способности”. Самият Кирхов казвал, че той е най-талантливият му ученик.

Резултат с изображение за александр столетов

Александър Г. Столетов е известен с многобройните си научни постижения. Неговите най-важни изследвания са в областта на магнетизма и фотоелектричните явления. Трудовете му по намагнитването на желязото са превърнали електротехниката в теоретична наука. По негово предложение е била утвърдена единицата за електрическото съпротивление – ом. През 1888г. Столетов започва изследване на фотоефекта, открит една година преди това, от Херц. Тези изследвания, продължили две години, донасят на учения световна известност.

Вакуумната постановка на Столетов за изучаване на електрическите явления в разредени газове  е станала прообраз на електронната лампа, без която е немислимо създаването на радиоелектронни  и електронни уреди.

А.Г. Столетов е бил високо образован човек. Обичал театъра, музиката, литературата, четял в оригинал  Гьоте, Байрон. Владеел е три езика –английски, френски и немски, което му помогнало да представя достойно руската наука на международните конгреси и да общува с известните физици на Европа.

                                    Александър Столетов чете лекции в Университета

Голямо място в живота на Александър Столетов освен науката е заемала педагогическата и обществената дейност. От 1866 година той преподава в Московския университет, на 28 години става професор. Лекциите на учения  са били наситени  с множество факти.  Пред голямата аудитория той цитирал  Аристотел, Декарт, Бейкън и други известни учени.  А. Столетов е първият руски учен-физик, който е изнасял доклади на международни конгреси. През 1889 година е бил единодушно избран за вице-президент на Парижкия конгрес. Александър Столетов е бил председател на физическия отдел на Обществото на любителите на естествознанието, антропологията и етнографията. Квартирата му е била своего рода културен и научен център където са се събирали и изнасяли доклади учени и дейци на културата – Н. Е. Жуковски, П. Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, давал е концерти С. И. Танеев.

                     Музикална вечер в квартирата на Александър Григориевич

Александър Столетов е бил безкомпромисен по отношение на  конформистите, ласкателите и кариеристите.  Близки са му били настроенията на студентите, болшинството от които са били разночинци, като и той самият. Неговите демократични възгледи  се проявявали в резки реакции срещу безпринципността, в защита на тези, които са подложени на преследване, в съчувствие на студентското движение. По тази причина той е  имал стълкновения с преподавателите и началството в Московския университет. Всичко това се е отразило на крехкото здраве на учения. През  1896 г. Александър Григориевич умира  от тежка болест – белодробно възпаление.

Резултат с изображение за александр столетов