Шесто общо събрание

СЪОБЩЕНИЕ

Националният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национално Движение Русофили”, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 19.09.2020 година от 11:00 часа в София, Национален дворец на културата, зала 3, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Националния съвет и движението за периода 2016 – 2020 г.
  2. Стратегия на Национално Движение „Русофили”.
  3. Основни насоки и задачи за дейността на Национално Движение „Русофили” през периода 2020 – 2024 г.
  4. Промени в устава на сдружението.
  5. Избор на ръководни органи на движението.
  6. Разни.

Общото събрание се състои от делегати, избрани в съответствие с чл. 14 от устава и решението на предишното общо събрание за нормата на представителсто.

error: Съдържанието ни е авторско!