Петнадесети международен конкурс за детска рисунка – Р Е Г Л А М Е Н Т

Петнадесети международен конкурс за детска рисунка – Р Е Г Л А М Е Н Т

Публикувано от:

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на Петнадесетия международен конкурс за детска рисунка

„ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”

на HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RUSOFILI

 

 

 1. ОРГАНИЗАТОРИ:
 • НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ
 • МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ
 1. ТЕМА НА КОНКУРСАНАРИСУВАЙ МИ ПРИКАЗКА
 2. ПОВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:
 • 225 години от рождението на Ал. С. Пушкин (1799-1837)
 1. ЦЕЛ: Насърчаване творческото развитие на децата, създаване на интерес и желание на децата и родителите им за запознаване с поводите на конкурса .
 2. УЧАСТНИЦИ – всички желаещи деца от Република България, Руската Федерация и други страни, разпределени в три възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПА – ДЕЦА в ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ВТОРА ГРУПА – ДЕЦА от І-ви до ІV-ти КЛАС, ТРЕТА ГРУПА – ДЕЦА от V-ти до VІІІ-ми КЛАС.

 • Всяко дете може да участва с по една рисунка, във всеки един от кръговете на конкурса /за всеки кръг рисунката следва да бъде различна/.
 • РИСУНКИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОКОВЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КРЪГОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:
  • ЗА ПЪРВИ КРЪГ – от 12.2023 г. до 25.12.2023 г.
  • ЗА ВТОРИ КРЪГ – от 01.2024 г. до 25.01.2024 г.
  • ЗА ТРЕТИ КРЪГ – от 02.2024 г. до 25.02.20243 г.
  • ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ – от 03.2024 г. до 25.03.2024 г.
  • ЗА ПЕТИ КРЪГ – от 04.2024 г. до 25.04.2024 г.

Рисунките се изпращат на konkursi@rusofili.bg във формат .jpg, /ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/, или на хартиен носител /формат А-4/ на пощенски адрес – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГРАД СОФИЯ – 1000 , ул. „Г. С. РАКОВСКИ” № 108 – НДР /ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/.

 • Рисунките се включват в съответния кръг на конкурса и се публикуват на фейсбук страницата на НДР https://facebook.com/rusofili, по реда на получаването им.
 • Всяка рисунка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружена с данни за автора ѝ и за институцията или родителите/ близките, изпратили рисунката /на български или руски език/, както следва:

5.4.1.                 ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА:

 • ТРИТЕ ИМЕНА;
 • ДАТА, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ,

5.4.2.                  ЗА ИНСТИТУЦИЯТА /детска градина, училище, читалище, дом на културата, школа по  рисуване и т.н./, ИЗПРАТИЛА РИСУНКАТА:

 • НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с институцията;
 • ТРИТЕ ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТТА НА ЛИЦЕТО ИЗПРАТИЛО РИСУНКАТА И ДАННИТЕ НА ДЕТЕТО;
 • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС на институцията и
 • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА с институцията;
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА /директор, председател и т.н./;

5.4.3.                 ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА:

 • ТРИТЕ ИМЕНА НА РОДИТЕЛЯ ИЗПРАТИЛ РИСУНКАТА;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с родителя;
 • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС НА РОДИТЕЛЯ и
 • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛЯ,

5.5.        ВАЖНО – От данните, изброени в точка 5.4., при класирането на рисунките в сайта се   публикуват:

 • ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Населено място; Наименование и местонахождение на институцията,

·             ЗА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ – Име и Фамилия; Наименование и местонахождение на институцията.

 • ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Населено място.

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДАННИ, ИЗБРОЕНИ В т. 5.4., СЕ ПОЛЗВАТ САМО ОТ ГЛАВНИЯ АДМИНИСТРАТОР.

 • РИСУНКИТЕ, КОИТО НЕ СА ПРИДРУЖЕНИ С ИЗБРОЕНИТЕ В точка 4. ДАННИ, НЕ СЕ КЛАСИРАТ !

6.       КЛАСИРАНЕ:

 • ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ НА http://www.facebook.com/rusofili/photos_albums – по брой гласове за съответната рисунка, І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място, за всеки кръг, за всяка възрастова група.

6.1.1.                        ВСЕКИ ПОСЕТИТЕЛ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА В СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ:

ЗА ПЪРВИ КРЪГ                                – от 02.01.2024 г. до 26.01.2024 г.

ЗА ВТОРИ КРЪГ                                – от 01.02.2024 г. до 25.02.2024 г.

ЗА ТРЕТИ КРЪГ                                 – от 01.03.2024 г. до 25.03.2024 г.

ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ                         – от 01.04.2024 г. до 25.04.2024 г.

ЗА ПЕТИ КРЪГ                                   – от 02.05.2024 г. до 26.05.2024 г.

ЗА ФИНАЛНИЯ КРЪГ                    – от 03.06.2024 г. до 27.06.2024 г.

 • Ежемесечно ще се публикуват на Сайта на НДР rusofili.bg класираните в съответния кръг на конкурса рисунки и броят на събраните от всяка от тях точки. При равен брой точки, класираните рисунки могат да бъдат повече от девет.
 • Във финалния кръг на конкурса влизат всички класирани в съответните поредни кръгове рисунки.
 • Победители в крайното класиране са рисунките, събрали най-голям брой точки във финалния кръг на конкурса .

6.2.      ОТ ЖУРИ

6.2.1. Журито разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията рисунки, за всеки отделен кръг, за всяка възрастова група, като в края на конкурса се класират общо девет рисунки /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/. С оглед постигане на максимална обективност журито класира рисунките по техните номера, без да знае имената на техните автори.

 • Победители в конкурса /по две 1-ви, 2-ри и 3-ти места за всяка възрастова група/ са рисунките, класирани по точка 1.4. и точка 6.2.1.
 1. НАГРАДИ :
  • ДИПЛОМ – за класиралите се на първо, второ и трето място в конкурса,
  • ГРАМОТА – за първенците в конкурса,
  • ПОХВАЛЕН ЛИСТ – за всички деца,
  • ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ, осигурени от организаторите на конкурса.

 

ВНИМАНИЕ !

 • В КОНКУРСА можете да се включите през цялото време на неговото провеждане, от 12.2023 г. до 25.04.2024 г.
 • Всеки кръг на конкурса е автономен и няма пряка връзка с останалите кръгове.
 • Всеки участник може да участва в един, в няколко или във всички кръгове на Конкурса.
 • Не се класират рисунките, които не отговарят на изискванията.

 

НАГРАЖДАВАНЕ: НА ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2024 г.