Извънредно заседание на VI-то Общо събрание

Извънредно заседание на VI-то Общо събрание

Публикувано от:

СЪОБЩЕНИЕ

Националният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национално Движение Русофили”, със седалище в гр. София, район „Средец”,ул. „Г.С. Раковски” 108, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 14.08.2021 година от 11:00 часа в гр. София, НЧ „Аура”, ул. „Ал. Стамболийски” 175, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Националния съвет за периода септември 2020 – юли 2021 г.

Докладва: Николай Малинов

  1. Разглеждане на заявлението на Николай Малинов за оттегляне от поста Председател на НД Русофили и избор на Председател на НС на НД Русофили.

Докладва: Енчо Москов

  1. Разни.

Общото събрание се състои от делегатите, избрани за VI-то редовно Общо събрание на 19.09.2020г.

 

  1. 07. 2021г.