Кличко: „Не бива да подценяваме Пулев”

Кличко: „Не бива да подценяваме Пулев”

Публикувано от:

В Герма­ния започна про­даж­бата на билети за срещата между све­тов­ния шампион в тежка катего­рия във вер­си­итеIBF, WBA и WВО Вла­ди­мир Кличко и пре­тен­дента във вер­сия IBF бълга­рина Куб­рат Пулев, който ще се състои на 6сеп­тем­ври на арена 02 в Хам­бург. Най-​евтините билети ще стру­ват 57, а най-​скъпите — 692 евро.

Кличко и Пулев се срещ­наха в Хам­бург, за да изпъл­нят задължи­тел­ния цере­мо­ниал — да пози­рат пред обек­ти­вите на фото– и теле­ви­зи­он­ните камери и да кажат задължи­телни в такива слу­чаи думи.

Бълга­ринът заяви, че чув­ства в себе си сили да пре­одо­лее непо­бе­ди­мия укра­и­нец и да го смени на върха на про­фе­си­о­нал­ния бокс в най-​престижната катего­рия. „Ще взема тази титла! — уве­рено изрече Куб­рат Пулев. — Този бой ще стане върхът на моята кари­ера. Аз рабо­тих дълго и упо­рито, за да постигна тази цел.”

Вла­ди­мир Кличко говори с уваже­ние за бъдещия си про­тив­ник, като даде да се раз­бере, че той не бива да бъде под­це­ня­ван: „Пулев има впе­чат­ля­ваща ста­ти­стика от дву­бо­ите както на люби­тел­ско, така и на про­фе­си­о­нално рав­нище. Освен това той при­тежава много добра тех­ника. Осо­бено се рад­вам, че отново ще се бок­си­рам в Хам­бург. С този град ме свър­зват много неща. Тук започ­нах своя път като про­фе­си­о­на­лист, а на арена 02 винаги има неве­ро­ятна атмосфера.”

Меж­ду­временно Кличко се отказа от иска­нето на пре­тен­дента Куб­рат Пулев да премине допинг тест преди дву­боя в Хам­бург. Бълга­ринът каза: „Аз преми­на­вам про­верки за упо­треба на забра­нени веще­ства минимум шест пъти годишно. И винаги съм уве­домя­вал за местопре­би­ва­ва­нето си. Защо това не е така при Вла­ди­мир Кличко? Не е справедливо.”

Мени­джърът на Кличко Бренд Бенте обаче съобщи, че укра­ин­ският боксьор ще премине допинг кон­трол само в съо­т­вет­ствие с офици­ал­ните пра­вила: „Дву­боят ще се състои по пра­ви­лата на Нем­ския съюз за про­фе­си­о­на­лен бокс, които поста­но­вя­ват допинг кон­тролът да се извършва след срещата. Мени­джърите на Пулев от компа­ния „Зауер­ланд Ивент” се опит­ват само да дис­кре­ди­ти­рат Вла­ди­мир. При тях това става традиция.”

в. „Русия днес”