Запознайте се с Юме – най-преданата защитничка на Путин (СНИМКИ)

Запознайте се с Юме – най-преданата защитничка на Путин (СНИМКИ)

Публикувано от:

Президентът Владимир Путин призна, че неговата най-предана защитничка е кучето от женски пол Юме, предаде ТАСС

Преди да даде интервю за японските медии в Кремъл, държавният глава показа на журналистите  своя домашен любимец. “Казаха ми, че искате да видите Юме, заповядайте ,аз ще ви я представя, тя е в отлична форма!”, заяви Путин.

 Много се радваме да видим Юме, че е весела и бодра, но малко се изплашихме от нея”, заявиха представителите на японските медиите. “С право сте се изплашили, защото тя е доста строго куче”, отвърна президентът. Той обясни поведението на Юме с това, че е малко стресирана от многото присъстващи на срещата, от камерите и светкавиците, а тя е свикнала да изпълнява охранителни функции. Юме винаги е готова да защитава своя стопанин.
Палето от породата акита-ину руският държавен глава получи като подарък през месец юли 2012 година от японската префектура Акита. Руският президент върна жеста на губернатора на тази област, като му подари сибирска котка.

Юми в превод означава Мечта. Тя израсна почти двойно. През месец февруари 2014 година, когато в Сочи пристигна за среща с Путин японският премиер Шиндзо Абе, руският лидер го посрещна в компанията на Юме. И го предупреди, че с нея трябва да се внимава, защото хапе.Акита-ину е една от най-популярните породи кучета в Япония, която получи световна известност благодарение на трогателния американски филм “Хачико: История за кучето”, в която Ричард Гиър изигра главната роля.

Путин е известен със своята любов към животните. Навремето неговите гости се запознаха с лабрадора му Кони, а след няколко години държавният глава се сдоби и с българската овчарка Бъфи, припомня БТА.

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 13, 2016: Russia's President Vladimir Putin with his Akita dog named Yume before giving an interview to Nippon Television Network Corporation (Nippon TV) and the Yomiuri Shimbun newspaper, at the Moscow Kremlin. Putin is to visit Japan on December 15-16, 2016. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 13 äåêàáðÿ 2016. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ñ ñîáàêîé ïî êëè÷êå Þìý ïîðîäû àêèòà, ïîäàðåííîé â 2012 ãîäó ãóáåðíàòîðîì ïðåôåêòóðû Àêèòà Íîðèõèñîì Ñàòàêý, ïåðåä íà÷àëîì èíòåðâüþ ÿïîíñêîìó òåëåêàíàëó "Íèïïîí" è ãàçåòå "Èîìèóðè" â ïðåääâåðèè îôèöèàëüíîãî âèçèòà â ßïîíèþ. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Президентът на Русия Владимир Путин заяви пред японски журналисти, в навечерието на визитата му в Токио, че Москва няма териториални проблеми с Япония, но Япония не смята така, съобщи “Комсомолская правда”Russia President Putin gives interview to Nippon TV and Yomiuri Shimbun newspaper

“Русия няма териториални проблеми с Япония. Япония смята, че има проблеми с нас, които ние сме готови да обсъдим”, каза Путин в интервю за Nippon TV. Държавният глава призова за пълна нормализация на отношенията между двете страни и определи отсъствието на мирен договор с Япония като “анахронизъм, останал от миналото”.

Путин призова за изграждането между Москва и Токио на “атмосфера на доверие, приятелство и сътрудничество” – не само чрез развиване на търговско-икономическите връзки, но и чрез съвместни усилия за гарантиране на международната сигурност.

Официалното посещение на руския президент в Япония ще се състои на 15-16 декември. През първия ден Путин ще посети Нагато – родното място на Шиндзо Абе, а на 16-ти визитата ще продължи в Токио.