Руските геолози обясниха появата на тайнствените дупки в Сибир

Руските геолози обясниха появата на тайнствените дупки в Сибир

Публикувано от:

След про­веж­дане на изслед­ва­ния на Ямал­ския кра­тер уче­ните стиг­нали до извода, че при­чи­ната на обра­зу­ва­нето на такива ями в поч­вата е след­ствие от настъп­ващото гло­бално затоп­ляне. Именно то про­во­кира изхвър­ляне на метан и форми­ране на под­земни кухини. В насто­ящия момент кра­те­рите се запъл­ват с вода с пер­спек­тива да се превър­нат в езера. Но спо­ред експер­тите Русия засега няма опит в прогно­зи­ра­нето на подобни при­родни явления.

В нача­лото на мина­лата година в пре­сата излезе информация за ново обра­зу­ва­ние, което ямал­ски пилоти на хели­ко­птер са открили слу­чайно. Грамад­ната яма се появила неда­леч от Бова­нен­ко­вото нахо­дище и пред­став­лява огромен кра­тер. За да бъде про­учен този въпрос, през есента на 2014 година са изпра­тени няколко експе­диции. Една от тях е от Сале­хард­ския център по усво­яване на Арк­тика с 8 изсле­до­ва­тели от Москва, Тюмен и Ново­си­бирск. Вла­ди­мир Олен­ченко — член на групата, от Инсти­тута по неф­тега­зова гео­логия и геофи­зика „А.А.Трофимчук” на РАН, раз­каза за заклю­че­ни­ята на уче­ните след изслед­ва­нето на стран­ния обект. Предпо­лага се, че при­чи­ната за обра­зу­ва­нето на такива кра­тери е вне­зап­ното изхвър­ляне на натрупа­ния метан, което се дължи на гло­бал­ното затоп­ляне. Топящият се вечен мраз води до изме­не­ния в здра­ви­ната на поч­вата и раз­ру­ше­ни­ето на релик­тови газо­хид­ранти, срещащи се в плитки дълбочини.

Както оча­к­вахме, кра­терът се запълва с лед. За първи път виждаме тол­кова голям отвор в земята. Сега той повече при­лича на езеро, на едно от хиля­дите езера на Ямал. Един­стве­ното, с което се отли­чава от другите, са него­вите стръмни брегове, но дого­дина те вече ще се по-​полегати и тогава кра­терът съв­сем ще запри­лича на обик­но­вено езеро”, поясни Оленченко.

Спе­ци­а­ли­стите от РАН съобщиха, че такива ново­об­ра­зу­ва­ния не носят опас­ност за близ­ките насе­лени места, тъй като е малко веро­ятно нали­чи­ето на релик­тови газо­хид­ранти в тях. Вла­ди­мир Олен­ченко поясни, че обик­но­вено взривът идва от набъб­на­лите ридове, а кра­терът е след­ствие на взрива. След­ващата задача на рус­ките учени е да раз­ра­бо­тят кри­те­рии за разпо­зна­ване на такива набъб­нали въз­више­ния, с цел прогно­зи­ране на подобни явле­ния в бъдеще.

Източник: Русия Днес.