XII международен конкурс за детска рисунка – I кръг

XII международен конкурс за детска рисунка – I кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за I кръг на Дванадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за I круг Двенадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №1.1.99 получила 989  гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №1.1.99 получил 989 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №1.1.83 получила 303 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №1.1.83 получил 303 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ №№1.1.9 и 1.1.95 получили по 206 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ №№1.1.9 и 1.1.95 получили по 206 голосов

 

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №1.2.2 получила 308 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №1.2.2 получил 308 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №1.2.3 получила 93 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №1.2.3 получил 93 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №1.2.5 получила 17 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №1.2.5 получил 17 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №1.3.10 получила19 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №1.3.10 получил 19 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №1.3.13 получила11 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №1.3.13 получил 11 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ №№1.3.11 и 1.3.15 получили по 10 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ №№1.3.11 и 1.3.15 получили по 10 голосов